ĐU­RO HOR­VAT IDE NA

SVJET­SKO PR­VENS­TVO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Đu­ru Hor­va­ta, vlas­ni­ka i os­ni­va­ča Teh­nixa, na iz­bo­ru za Po­du­zet­ni­ka go­di­ne, ko­ju dru­gu go­di­nu za­re­dom or­ga­ni­zi­ra kon­zul­tant­ska tvrt­ka Er­nst & Yo­ung, ži­ri je jed­no­glas­no oda­brao za naj­bo­ljeg po­du­zet­ni­ka u Hr­vat­skoj. Taj 71-go­diš­nji Me­đi­mu­rac ima vi­še od 325 stal­no za­pos­le­nih sa svo­jim ko­ope­ran­ti­ma, 50 vlas­ti­tih pa­te­na­ta i ino­va­ci­ja te oko 350 pro­izvo­da ko­ji se pla­si­ra­ju na do­ma­ćem i svjet­skom tr­ži­štu. Tvrt­ka je 10 go­di­na i 10 mi­li­ju­na eura ulo­ži­la u stva­ra­nje teh­no­lo­gi­je za pre­ra­du ot­pa­da, da­nas već poz­na­tu u ci­je­lom svi­je­tu.

“Osvo­je­na na­gra­da ve­li­ko je priz­na­nje me­ni i ra­du mog ti­ma na ra­zvo­ju, pa­ten­ti­ra­nju i pri­mje­ni teh­no­lo­gi­je”, re­kao nam je Hor­vat, ko­jeg smo u pe­tak za­tek­li na pu­tu pre­ma Hva­ru, gdje se sas­tao s ta­moš­njim gra­do­na­čel­ni­kom ka­ko bi do­go­vo­rio da ko­mu­nal­ne tvrt­ke na oto­ku zbri­nja­va­ju ot­pad pre­ma Teh­nixo­voj teh­no­lo­gi­ji. Pre­ma pro­jek­tu, bez pret­hod­nog raz­vr­sta­va­nja, ot­pad se odvo­zi u tvornicu i ta­kav mi­je­ša­ni ot­pad obra­đu­je i sor­ti­ra pre­ma upo­rab­noj vri­jed­nos­ti, a on­da se vra­ća u in­dus­tri­ju kao si­ro­vi­na ili energija te se da­lje pro­da­je na svjet­skim bur­za­ma. Or­gan­ski i bi­oraz­gra­di­vi ot­pad bi­okom­pos­ti­ra­njem se vra­ća­ju u po­ljo­pri­vre­du.

Po­li­ti­ka, osim u ne­kim gra­do­vi­ma, te­ško je, ve­li, pre­poz­na­la njegov pro­izvod, zbog nez­na­nja i ne­že­lje­ne kon­ku­ren­ci­je. No s no­vom Vla­dom, ka­že, ima do­bru su­rad­nju i re­sor­ni mi­nis­tri za­in­te­re­si­ra­ni su da se što ve­ći dio Hr­vat­ske po­kri­je nje­go­vom teh­no­lo­gi­jom zbri­nja­va­nja ot­pa­da. Hor­vat će nas u lip­nju pred­stav­lja­ti na svjet­skom iz­bo­ru Po­du­zet­ni­ka go­di­ne me­đu 60 kan­di­da­ta. S ob­zi­rom na to da do­la­zi iz vo­de­će eko­in­dus­tri­je u ovom di­je­lu Eu­ro­pe za pro­jek­ti­ra­nje, pro­izvod­nju, ser­vi­si­ra­nje stro­je­va, opre­me, pos­tro­je­nja i teh­no­lo­gi­je, u funk­ci­ji za­šti­te oko­li­ša, te da je nje­go­va teh­no­lo­gi­ja pre­poz­nat­lji­va u ci­je­lom svi­je­tu, iz­gle­di su, sma­tra­ju po­du­zet­ni­ci, veliki.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.