HR­VAT­SKA JE NO­VA TREN­DI DES­TI­NA­CI­JA MAROKANACA

Na pe­tom iz­da­nju tu­ris­tič­ko­ga saj­ma u Za­gre­bu su­dje­lo­va­le tri no­ve zem­lje: Ma­ro­ko, Ja­pan i Iz­ra­el

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Ma­ro­kan­ce, ko­je za­ni­ma i Bu­gar­ska te Ma­đar­ska, po­seb­no priv­la­či ter­mal­ni i zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam

Zbog stra­ha od te­ro­ris­tič­kih na­pa­da hr­vat­ski će gra­đa­ni ove go­di­ne u znat­no ma­njem bro­ju putovati u Tu­nis i Egi­pat, a gu­bit­ke na tim des­ti­nan­ci­ja­ma or­ga­ni­za­to­ri pu­to­va­nja nas­to­je na­dok­na­di­ti no­vi­ma. Ne­ke od njih ti­je­kom pro­tek­log vi­ken- da pred­sta­vi­le su se hr­vat­skim gra­đa­ni­ma na pe­tom me­đu­na­rod­nom tu­ris­tič­kom saj­mu Place2go. Me­đu 18 ze­ma­lja ko­je su se pred­sta­vi­le u Bo­ćar­skom do­mu ove go­di­ne su se ta­ko pr­vi put naš­li Ma­ro­ko, Iz­ra­el i Ja­pan, zem­lje ko­je još os­tva­ru­ju sla­be broj­ke s hr­vat­skog tr­ži­šta.

“U Ma­ro­ku je la­ni bi­lo oko šest ti­su­ća hr­vat­skih gra­đa­na, a sma­tra­mo da ta broj­ka mo­že bi­ti znat­no vi­ša za ne­ko­li­ko go­di­na, pa ula­že­mo u pro­mo­ci­ju bren­da Ma­ro­ka te is­to­dob­no po­ku­ša­va­mo po­kre­nu­ti iz­rav­ne zrač­ne li­ni­je iz­me­đu Ma­ro­ka i Hr­vat­ske, bez če­ga ne mo­že bi­ti ve­ćih po­ma­ka”, re­kao nam je Kha­lid Mi­mi, di­rek­tor Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Ma­ro­ka za Polj­sku i is­toč­nu Eu­ro­pu.

Ma­ro­ko je pri­je dvi­je go­di­ne po­kre­nuo pred­stav­niš­tvo u Var­ša­vi, ko­je uz Hr­vat­sku po­kri­va me­đu os­ta­lim Če­šku, Ru­munj­sku, Polj­sku, Ma­đar­sku, jer vi­de ve­lik po­ten­ci­jal u re­gi­ji. Sma­tra­ju da ima­ju pro­izvod ko­ji mo­že za­do­vo­lji­ti sve že­lje tu­ris­ta iz ovo­ga di­je­la Eu­ro­pe. Kha­lid Mi­mi is­ti­če važ­nost či­nje­ni­ce da se Ma­ro­ko sma­tra si­gur­nom des­ti­na­ci­jom, zbog svog sta­bil­nog po­li­tič­kog us­tro­ja (mo­nar­hi­ja bez su­kob­lje­nih po­li­tič­kih op­ci­ja) i prev­la­da­va­ju­ćeg umje­re­nog is­la­ma. “Us­to, ima­mo vr­lo pro­fe­si­onal­nu služ­bu si­gur­nos­ti, a Ma­ro­kan­ci su vr­lo gos­to­lju­bi­vi i vo­le stran­ce. Iako u da­naš­nje vri­je­me ne mo­že­mo tvr­di­ti da je ne­ka zem­lja sto pos­to si­gur­na, mi ra­di­mo naj­bo­lje da ta­ko os­ta­ne”, ka­že Kha­lid Mi­mi.

Ma­ro­ko je za­sad us­pio do­go­vo­ri­ti čar­te­re s jed­nim hr­vat­skim tu­ro­pe­ra­te­rom, a u tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci oče­ku­ju da će tak­vih ugo­vo­ra bi­ti vi­še i na­kon ovog pu­ta u Zagreb. Pla­ni­ra­ju su­sres­ti se s pred­stav­ni­ci­ma Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce jer ih za­ni­ma i Hr­vat­ska kao des­ti­na­ci­ja.

“Tra­di­ci­onal­ne des­ti­nan­ci­je Marokanaca su Špa­njol­ska i Tur­ska, a no­ve tren­di des­ti­nan­ci­je su Hr­vat­ska, Bu­gar­ska i Ma­đar­ska. Po­seb­no ih priv­la­či ter­mal­ni i zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam”, ot­kri­va Kha­lid Mi­mi.

Or­ga­ni­za­to­ri­ca saj­ma Da­mja­na Do­ma­no­vac is­ti­če ve­li­ku važ­nost B2B pet­ka, ju­tar­njeg ter­mi­na ko­ji je od la­ni re­zer­vi­ran sa­mo za pos­lov­ne su­sre­te na saj­mu. “Po­ka­za­lo se da se na saj­mu uz pred­stav­lja­nje des­ti­na­ci­ja i tu­ris­tič­kih pro­izvo­da odvijaju pos­lov­ni su­sre­ti i skla­pa­ju pos­lo­vi, što nas ve­se­li jer že­li­mo pri­do­ni­je­ti ra­zvo­ju tu­riz­ma”, is­tak­nu­la je Do­ma­no­vac. Ot­kri­la je pri­tom i ka­ko je zbog sve ve­ćeg zna­ča­ja saj­ma i bren­da Place2go od­lu­či­la pre­ime­no­va­ti svoj ča­so­pis Pu­to­va­nja za dvo­je, od ko­jeg je i za­po­če­la ci­je­la pri­ča. No­sit će ime Place2go.

FOTOLIA

Ma­ro­ko se sma­tra si­gur­nom des­ti­na­ci­jom, do­go­vo­ri­li čar­te­re s jed­nim na­šim tu­ro­pe­ra­te­rom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.