HO­TE­LI OMIŠALJ BLI­ŽE IZ­LA­SKU IZ STE­ČA­JA

Pet ko­ra­ka U krč­koj tvrt­ki CERP ima 20% udje­la, a iz­gled­no je da će za­vr­ši­ti u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu dr­ža­ve

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Ide se u prav­cu do­ka­pi­ta­li­za­ci­je od dr­ža­ve za vri­jed­nost zem­lji­šta. Dr­ža­va bi do­bi­la obe­šte­će­nje u di­oni­ca­ma

Ho­te­li Omišalj u ste­ča­ju la­ni su po­zi­tiv­no pos­lo­va­li, a sad kre­ću pri­pre­me za se­zo­nu. Za mje­sec da­na pla­ni­ra se otva­ra­nje ho­te­la, oče­ku­ju is­te ili bo­lje re­zul­ta­te, po­t­vr­dio nam je ste­čaj­ni upra­vi­telj Gor­dan Bla­go­je­vić. Pos­lo­va­nje je dio pri­ori­tet­nih ak­tiv­nos­ti u tom ste­ča­ju, u ko­jem u fo­kus za­pra­vo do­la­zi mo­del po ko­jem bi tvrt­ku pre­uze­la dr­ža­va, a po­tom, pre­ma sve­mu su­de­ći, pri­va­ti­zi­ra­la. U krč­koj tvrt­ki CERP ima 20% udje­la, no iz­gled­no je da će ona za­vr­ši­ti u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu dr­ža­ve. Za ta­kav ra­zvoj ključ­no je i ko­jom će se br­zi­nom rje­ša­va­ti spor­ni prav­ni sta­tus znat­nog di­je­la ne­kret­ni­na, a to se ti­če i ve­li­kog zem­lji­šta ko­je ni­je uš­lo pre­tvor­bu. Ri­ječ­ko Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo zah­ti­je­va stje­ca­nje vlas­niš­tva nad nji­me, no u ti­je­ku su raz­go­vo­ri o na­god­bi.

Iz­vješ­će ste­čaj­no­ga upra­vi­te­lja upu­ću­je na pet pri­ori­tet­nih ak­tiv­nos­ti, s ti­me da su za po­zi­ci­ju dr­ža­ve ključ­ne dvi­je. To je skla­pa­nje na­god­be ko­jom bi se ri­je­šio spor iz­me­đu Ho­te­la Omišalj i RH zbog tu­ris­tič­kog zem­lji­šta. Ka­ko je pret­pos­tav­ka stečajnog pla­na odri­ca­nje od raz­luč­nih pra­va, dru­ga važ­na stvar je rje­ša­va­nje žal­be RH. Dr­ža­va se ža­li­la na od­bi­ja­nje grun­tov­ni­ce da raz­luč­na pra­va s HBORa pre­ne­se na RH, i to una­toč to­me što je dr­ža­va po jam­s­tvi­ma pla­ti­la kre­dit­ne pla­sma­ne. No, ta se od­lu­ka još če­ka, pa ste­čaj­ni upra­vi­telj ni­je znao po­je­di­nos­ti, no po­t­vr­dio je da je u ti­je­ku su­rad­nja s ODOom na iz­ra­di pri­jed­lo­ga na­god­be­nog rje­še­nja. Ide se u prav­cu do­ka­pi­ta­li­za­ci­je tvrt­ke od stra­ne dr­ža­ve za vri­jed­nost zem­lji­šta, što bi zna­či­lo da zem­lji­šte pos­ta­je vlas­niš­tvo tvrt­ke, a dr­ža­va do­bi­va obe­šte­će­nje u di­oni­ca­ma.

Ina­če, zem­lji­šte kao sa­mos­tal­na cje­li­na ne mo­že ima­ti upo­rab­nu vri­jed­nost, dok Ho­te­li Omišalj bez nje­ga ne bi mo­gli funk­ci­oni­ra­ti. Iz­ra­da pro­ved­be­nog di­je­la stečajnog pla­na pe­ti je pri­ori­tet.

PD

Kre­ću pri­pre­me za se­zo­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.