Je­zi­ki ne­tran­s­pa­rent­nost tje­ra­ju stra­ne inves­ti­to­re

Sa­mo ne­ko­li­ci­na kom­pa­ni­ja pru­ža fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća na en­gle­skom

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

Sti­me se sla­žu i na Za­gre­bač­koj bur­zi gdje po­ru­ču­ju da je ma­njak no­vih iz­da­nja os­nov­ni pro­blem jer na po­rast lik­vid­nos­ti mo­že utje­ca­ti sa­mo kva­li­tet­na po­nu­da. “Uz­laz­ni trend šted­nje in­di­ci­ra da sred­sta­va na tr­ži­štu ima, ali ih je po­treb­no ka­na­li­zi­ra­ti ta­mo gdje mo­gu po­tak­nu­ti gos­po­dar­ski rast i ra­zvoj, a to su inves­ti­ci­je”, is­ti­ču sa ZSEa. S dru­ge pak stra­ne, ana­li­ti­čar HypoAl­peA­dria ban­ke Ma­rio Glo­go­vić u ana­li­zi za Pos­lov­ni dnev­nik naj­a­vio je svi­je­tli­je da­ne za hr­vat­sku bur­zu zbog ras­tu­ćih pro­fi­ta do­ma­ćih po­du­ze­ća te po­zi­tiv­nih ma­kro­eko­nom­skih tren­do­va, a u okru­že­nju mi­ni­mal­nih pri­no­sa na al­ter­na­ti­ve di­oni­ca­ma, po­put šted­nje i obvez­ni­ca.

No, na pi­ta­nje ka­ko to da je in­te­res do­ma­ćih i stra­nih ula­ga­ča i da­lje ta­ko slab, Glo­go­vić sma­tra da su to­me dva raz­lo­ga. “Pr­vi je strah od gu­bi­ta­ka ko­je su pro­ži­vje­li 2008. zbog če­ga ve­ći­na no­vac una­toč po­vi­jes­no ni­skim ka­ma­ta­ma i da­lje pla­si­ra u de­po­zi­te. Ve­ći­na ovak­vih inves­ti­to­ra ra­di­je će pro­pus­ti­ti pri­li­ku za za­ra­du, ne­go se iz­lo­ži­ti ri­zi­ku od gu­bit­ka. Dru­gi je raz­log te­ško sta­nje na hr­vat­skom tr­ži­štu ra­da te mno­gi ne sa­mo što ne­ma­ju slo­bod­na sred­stva za ula­ga­nje, ne­go i one di­oni­ce ko­je ima­ju pro­da­ju bez ob­zi­ra na pod­ci­je­nje­nost sa­mo da do­đu do nov­ca”, tvr­di Glo­go­vić. Ne­dos­ta­tak kod stra­nih inves­ti­to­ra je ine tran­s­pa­rent­nost naj­ve­ćeg di­je­la do­ma­ćih kom­pa­ni­ja, do­da­je Hypov ana­li­ti­čar .“Po red­ne tran­s­pa­rent­nos­ti, t uje i pro­blem je­zi­ka jer sa­mo ne­ko­li­ci­na kom­pa­ni­ja pru­ža fi­nan­cij­ske iz­vje­šta­je na en­gle­skom je­zi­ku, što je pre­du­vjet ka­ko bi se ba­za inves­ti­to­ra pro­ši­ri­la van gra­ni­ca Hr­vat­ske”, di­jag­nos­ti­ci­ra pro­ble­me Glo­go­vić.

Pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, do­da­tan strah je uni­je­la i sa­ma Za­gre­bač­ka bur­za ko­ja je pri­je de­se­tak da­na de­lis­ti­ra­la 13 di­oni­ca ko­je je pri­je go­di­nu­dvi­je sa­ma uvr­sti­la. “To kod po­ten­ci­jal­nih inves­ti­to­ra stva­ra ne­la­go­du da bi se is­to mo­glo do­go­di­lo i kom­pa­ni­ja­ma u ko­je bi oni inves­ti­ra­li”, sma­tra Glo­go­vić. Ra­di se o di­oni­ca­ma ko­ji­ma se tr­go­va­lo na Mul­ti­la­te­ral­noj tr­go­vin­skoj plat­for­mi (MTP), a na Za­gre­bač­koj bur­zi tvr­de da je od­lu­ka o is­klju­če­nju iz tr­go­vi­ne re­zul­tat in­ter­ne ana­li­ze učin­ka pri­ma­nja u tr­go­vi­nu. “Mul­ti­la­te­ral­na tr­go­vin­ska plat­for­ma je ins­ti­tut ko­ji je u Hr­vat­sku do­šao im­ple­men­ta­ci­jom MIFIDa I. Stra­ni inves­ti­to­ri do­bro zna­ju da se ra­di o al­ter­na­tiv­nom mjes­tu tr­go­va­nja, na ko­jem se pa­pi­ri pri­ma­ju u tr­go­vi­nu, ali mo­gu bi­ti i is­klju­če­ni iz tr­go­va­nja. I na­kon to­li­ko go­di­na od do­no­še­nja Za­ko­na o tr­ži­štu ka­pi­ta­la, či­ni se da kod do­ma­ćih inves­ti­to­ra još pos­to­ji odre­đe­na mje­ra ne­ra­zu­mi­je­va­nja MTPa i nje­go­vih za­ko­ni­tos­ti od ure­đe­nog tr­ži­šta, od­nos­no ko­lok­vi­jal­no bur­ze”, od­vra­ti­li su sa ZSE.

MO­ŽDA JE I PO­REZ NA KA­PI­TAL­NU DO­BIT DJE­LO­VAO DES­TI­MU­LA­TIV­NO NA DIO MA­LIH ULA­GA­ČA. INS­TI­TU­CI­ONAL­NIM INVES­TI­TO­RI­MA, PAK, NE­DOS­TA­JE PRI­LI­KA

Da­vor Špo­ljar

Er­ste ban­ka ZSE JE PRI­JE 10-AK DA­NA DE­LIS­TI­RA­LA 13 DI­ONI­CA KO­JE JE PRI­JE GO­DI­NU­DVI­JE SA­MA UVR­STI­LA. TO KOD PO­TEN­CI­JAL­NIH ULA­GA­ČA STVA­RA NE­LA­GO­DU

Ma­rio Glo­go­vić

Hypo-Al­pe-Adria ban­ka OD­LU­KA O IS­KLJU­ČE­NJU IZ TR­GO­VI­NE RE­ZUL­TAT JE IN­TER­NE ANA­LI­ZE UČIN­KA PRI­MA­NJA U TR­GO­VI­NU. STRAN­CI ZNA­JU DA JE TO AL­TER­NA­TIV­NO MJES­TO

Iva­na Ga­žić

Za­gre­bač­ka bur­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.