Mi­reo pos­lom u Ki­ni ci­lja na de­set pu­ta ve­ći pri­hod

Hu­oWan­gTong, ko­ji nu­di lo­gis­tič­ku plat­for­mu za op­ti­mi­zi­ra­nje ru­ta pre­šao na hr­vat­ski fle­et ma­na­ge­ment sus­tav

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­gre­bač­ka sof­tver­ska tvrt­ka Mi­reo, ko­ja je kra­jem 2014. po­tuk­la Go­ogle Maps u utr­ci za po­sao pa­met­nog pro­me­ta u Du­ba­iju svo­jim rje­še­njem Ge­ni­us Maps, osvo­ji­la je no­vi, još ve­ći po­sao u Ki­ni. Kom­pa­ni­ja Hu­oWan­gTong, ko­ja ki­ne­skim tvor­ni­ca­ma i pri­je­voz­ni­ci­ma nu­di lo­gis­tič­ku plat­for­mu za op­ti­mi­zi­ra­nje ru­ta i ugo­va­ra­nje pri­je­vo­za, preš­la je na Mi­re­ov fle­et ma­na­ge­ment sus­tav.

Voyl Div­lja­ko­vić, ope­ra­tiv­ni di­rek­tor Mi­rea, tvrt­ke ko­ju su os­no­va­li Ivi­ca i Le­onar­do Si­la­dić, ka­že da bi ovaj po- sao mo­gao pri­hod tvrt­ke ude­se­te­ros­tru­či­ti. O pri­ho­di­ma za 2015., ka­že, ne mo­že go­vo­ri­ti. No, u 2014., pre­ma po­da­ci­ma Pos­lov­ne Hr­vat­ske, Mi­reo je upri­ho­dio 16,8 mi­li­ju­na ku­na uz ne­to do­bit od 635,2 ti­su­će ku­na.

“Ovaj po­sao nam je pr­vi po­sao te vr­ste u Ki­ni i mo­gao bi u naj­ma­njem slu­ča­ju ude­se­te­ros­tru­či­ti pri­ho­de Mi­rea, a ka­ko stal­no gle­da­mo pri­li­ke za pro­ši­re­nja pos­lo­va­nja cilj nam je ši­re­nje i na os­ta­la da­le­ko­is­toč­na tr­ži­šta”, ka­že Div­lja­ko­vić. Pred­sjed­nik upra­ve Hu­oWan­gTong Ja­son Chao ka­že da će vo­zi­la ko­ja ko­ris­te nji­ho­vu lo­gis­tič­ku plat­for­mu bi­ti oprem­lje­na GPS i inim sus­ta­vim tvrt­ke Mi­reo. Po­jaš­njav­ca da je Mi­reo do­ka­zao da mu sus­tav mo­že ra­di­ti s vi­še mi­li­ju­na GPS ure­đa­ja is­to­vre­me­no uz naj­br­žu obra­du po­da­ta­ka i naj­pre­ciz­ni­je iz­vje­šta­va­nje.

“Bi­lo nam je ključ­no da do­bi­je­mo teh­no­lo­gi­ju ko­ja u idu­će tri go­di­ne mo­že pod­ni­je­ti rast na dva mi­li­ju­na vo­zi­la na na­šoj plat­for­mi”, ka­že Chao.

Div­lja­ko­vić ka­že da im je po­mo­gla re­fe­ren­ca u In­di­ji, gdje su na­pra­vi­li is­tu pos­lov­nu su­rad­nju. Ta­moš­nji part­ner pres­tao je ra­zvi­ja­ti svoj sus­tav i pre­šao na Mi­re­ov. U In­di­ji kom­pa­ni­ja tre­nu­tač­no ima 20 ti­su­ća vo­zi­la­ko­ris­ni­ka. Ukup­no, sa Hr­vat­skom ima ih 25 ti­su­ća.

“U In­di­ji pro­da­je­mo ne­bren­di­ra­ni sus­tav ko­ji ko­ris­ti lo­kal­ni fle­et trac­king ser­vis, a od kon­ku­ren­ci­je se raz­li­ku­je­mo ti­me što po­dat­ke iz cr­nih ku­ti­ja iz vo­zi­la fil­tri­ra­ju po­mo­ću di­gi­tal­nih kar­to­graf­skih po­da­ta­ka pa su na­še gre­ške u pra­će­nju mak­si­mal­no je­dan pos­to dok su od­stu­pa­nja kod kon­ku­ren­ci­je i do de­set pos­to”, po­jaš­nja­va Div­lja­ko­vić.

DA­VOR VIŠNJIĆ/ PIXSELL

Ivi­ca Si­la­dić suv­las­nik i član Upra­ve tvrt­ke Mi­reo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.