D. Ka­ta­li­nić ope­ra­tiv­ni di­rek­tor Bil­le

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tr­go­vač­ki la­nac Bil­la obja­vio je u pe­tak da je ope­ra­tiv­nim di­rek­to­rom Bil­la Hr­vat­ske ime­no­van Da­vor Ka­ta­li­nić. Na funk­ci­ju će stu­pi­ti u trav­nju, bit će tre­ći član UOa, u ko­jem su pred­sjed­nik Upra­ve Mar­tin Mi­s­s­bran­dt i fi­nan­cij­ski di­rek­tor Ne­nad Bu­di­mir. Ka­ta­li­nić je za­pos­le­nik REWE In­ter­na­ti­ona­la od po­čet­ka 2016. Ra­dio je u tvrt­ki Me­tro Cash&Car­ry. Bio je uz os­ta­lo vo­di­telj na­ba­ve za Me­tro So­uth East Eu­ro­pe Gm­bH u Be­ču, di­rek­tor na­ba­ve pri Me­trou AG u Nje­mač­koj te part­ner u JosDeVri­es The Retail Com­pany u Ni­zo­zem­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.