No­va ak­ci­ja Vel­proa i ma­lih tr­go­va­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vel­pro, čla­ni­ca kon­cer­na Agro­kor, ko­ja je po­čet­kom ove go­di­ne iz­vo­je­na iz sus­ta­va Kon­zu­ma i sa­da pos­lu­je kao sa­mos­tal­na kom­pa­ni­ja fo­ku­si­ra­na na ve­le­pro­da­ju, pot­pi­sa­la je svoj pr­vi spo­ra­zum o su­rad­nji s udru­ga­ma ma­lih tr­go­va­ca gra­da Si­ska i Za­dar­ske žu­pa­ni­je. Cilj pro­jek­ta je, is­ti­če pred­sjed­nik Upra­ve Dra­žen Ko­ci­jan, ja­ča­nje vo­de­će po­zi­ci­je do­ma­će pro­izvod­nje i tr­go­vi­ne. U Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji s Vel­prom su­ra­đu­je 130 ma­lih tr­go­va­ca ko­ji ima­ju 250 pro­daj­nih obje­ka­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.