Vip­net is­tra­žu­je kod biv­šeg še­fa HT-a

HUB385 U Mu­dri­ni­će­vu cowor­king pros­to­ru tes­ti­rat će bu­du­će pro­izvo­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - B. IVEZIĆ

Vip­net će do kra­ja trav­nja u cowor­king pros­to­ru HUB385, či­ji je os­ni­vač biv­ši čel­nik HTa Ivi­ca Mu­dri­nić, po­če­ti tes­ti­ra­ti svo­je pro­izvo­de pri­je ne­go što ih pred­sta­vi na tr­ži­štu. Mu­dri­nić je na pred­stav­lja­nju su­rad­nje s Vip­ne­tom u pe­tak is­tak­nuo da je za­do­vo­ljan jer je su­rad­nja vi­šes­tru­ka.

“Us­to što nam Vip­net da­je in­ter­net­sku ve­zu, HUB385 pos­ta­je mjes­to odak­le će mo­ći cr­pi­ti ino­va­ci­je, no­ve su­rad­nje i ra­di­ti tes­ti­ra­nja svo­jih no­vih pro­izvo­da”, ka­že Mu­dri­nić.

Lor­dan Kon­dić, di­rek­tor mar­ke­tin­ga Vip­ne­ta, odu­šev­ljen do­go­vo­rom, ka­že da bi naj­ra­di­je ci­je­li R&D Vip­ne­ta pre­se­lio u HUB385.

“To, na ža­lost, ne mo­že­mo na­pra­vi­ti, ali mo­že­mo otvo­ri­ti niz ka­na­la su­rad­nje i upra­vo to će­mo na­pra­vi­ti”, ka­že Kon­dić. Pr­vi za­jed­nič­ki pro­jekt bit će na­tje­ca­nje za naj­bo­lje ma­le po­du­zet­ni­ke “Lo­kal­ni he­ro­ji”. Na­kon to­ga Vip­net rad u HUB385 pla­ni­ra uvr­sti­ti u svoj alum­ni pro­gram. Kon­dić ka­že da su već u Mu­dri­ni­će­vu cowor­king pros­to­ru otvo­ri­li Vip Lab.

“Za­sad su tu sa­mo naj­no­vi­ji mo­de­li ta­ble­ta i pa­met­nih mo­bi­te­la ka­ko bi sta­na­ri mo­gli na nji­ma tes­ti­ra­ti svo­je apli­ka­ci­je, ali usko­ro će­mo ov­dje ima­ti i dru­gu teh­ni­ku ka­ko bi se ov­dje mo­gli ra­zvi­ja­ti i tes­ti­ra­ti pro­izvo­di i us­lu­ge ko­ji tra­že pris­tup i po­za­din­skim sus­ta­va Vip­ne­ta”, ka­že Kon­dić, ko­ji se ne bo­ji da će te­le­kom kon­ku­ren­ci­ja doz­na­ti ko­je pro­izvo­de on­dje be­ta tes­ti­ra­ju.

“Tu ne­će­mo tes­ti­ra­ti ta­ri­fe, ali ho­će­mo pri­zvo­de ko­ji tra­že dug ra­zvoj. Ako kon­ku­ren­ci­ja i doz­na za njih, ima­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci, ne mo­že do­volj­no br­zo re­agi­ra­ti”, ka­že Kon­dić.

Ž. B./PIXSELL

Ivi­ca Mu­dri­nić, je­dan od os­ni­va­ča HUB-a385

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.