Rusima je Al­ba­ni­ja još pre­da­le­ko

Al­ban­ski tu­ro­pe­ra­te­ri tra­že po­moć od vla­de u priv­la­če­nju Ru­sa

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Al­ban­ski tu­ro­pe­ra­te­ri obra­tit će se svo­joj vla­di da im po­mog­ne u priv­la­če­nju ru­skih tu­ris­ta ko­ji su odus­ta­li od Tur­ske kao des­ti­na­ci­je.

Dmi­tri Go­rin, pot­pred­sjed­nik udru­že­nja ru­skih tu­ro­pe­ra­te­ra, re­kao je da će ru­ski tu­ris­ti bi­ti nez­go­dan za­da­tak za Al­ban­ce jer su mno­gi od njih već is­pla­ni­ra­li svo­ja lje­to­va­nja, a kon­ku­ren­ti su im Cr­na Go­ra, Grč­ka, Bu­gar­ska i Ci­par. “Za po­če­tak, al­ban­ski tu­ro­pe­ra­te­ri mo­rat će zna­ti mo­ti­vi­ra­ti Ru­se da se uop­će od­lu­če po­sje­ti­ti Al­ba­ni­ju”, re­kao je Go­rin, do­da­ju­ći da iz­me­đu Mo­sk­ve i Ti­ra­ne ne pos­to­je iz­rav­ni le­to­vi, te da će Rusima tre­ba­ti oko osam sa­ti da do­đu do Al­ba­ni­je. U toj zem­lji pos­lu­je oko 230 ho­te­la ko­ji mo­gu pri­mi­ti go­to­vo 8000 gos­ti­ju, a ko­ji su u, me­đu Rusima po­pu­lar­nom, tur­skom sti­lu.

Za dvo­kre­vet­nu so­bu po­treb­no je iz­dvo­ji­ti oko 700 do­la­ra tjed­no, s uklju­če­nim do­ruč­kom. Al­ba­ni­ja tre­nut­no ugoš­ću­je oko če­ti­ri mi­li­ju­na tu­ris­ta go­diš­nje.

Još uvi­jek ne­ma iz­rav­nih le­to­va iz­me­đu Mo­sk­ve i Ti­ra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.