U BE­OGRA­DU OTVO­REN

SA­JAM AUTO­MO­BI­LA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Želj­ko Ser­tić, sr­p­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva, otvo­rio je kra­jem proš­log tjed­na sa­jam auto­mo­bi­la DDOR BG Car Show 05 i sa­jam mo­tor­ko­ta­ča Mo­to­pa­ssi­on, uz po­ru­ku da je vla­da Sr­bi­je osi­gu­ra­la otva­ra­nje 10.000 no­vih rad­nih mjes­ta u auto­in­dus­tri­ji Sr­bi­je u sli­je­de­će dvi­je go­di­ne. Na saj­mu su­dje­lu­je vi­še od 300 iz­la­ga­ča iz 20-tak ze­ma­lja. Be­ograd­ski sa­jam DDOR BG Car Show 05 i Mo­to­pa­ssi­on je naj­ve­ća ovo­go­diš­nje ma­ni­fes­ta­ci­je u sek­to­ru auto-mo­to in­dus­tri­je u re­gi­ji, a odr­ža­va se pod mo­tom “Što že­ne či­ni sret­nim”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.