Švi­car­ski ura­ri slam­ku spa­sa tra­že u 3D prin­ta­nju

Su­vre­me­na teh­no­lo­gi­ja sve vi­še ula­zi u in­dus­tri­ju sa­to­va

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

3D prin­ta­nje skra­ću­je iz­ra­du pro­to­ti­pa, a u ko­nač­ni­ci bi sa­to­vi mo­gli pos­ta­ti lak­ši či­me se po­mi­ču gra­ni­ce di­zaj­na

Ino­va­ci­ja je ključ us­pje­ha, a za švi­car­ske bi se ura­re mo­gla po­ka­za­ti i slam­kom spa­sa. Ovu su in­dus­tri­ju u pro­tek­lih go­di­nu da­na obi­lje­ži­li broj­ni po­sr­ta­ji, pa joj, iz­gle­da, pred­sto­ji veliki pre­la­zak iz obrt­nič­ke tra­di­ci­je u su­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je.

Je­dan od na­či­na re­vi­ta­li­za­ci­je in­dus­tri­je upra­vo je spa­ja­nje teh­no­lo­ških dos­tig­nu­ća s pro­fi­nje­noš­ću iz­ra­de ruč­nih sa­to­va, što je na vri­je­me pre­poz­nao švi­car­ski pro­gra­mer Chris­toph La­imer ko­ji je uz po­moć 3D prin­te­ra iz­ra­dio plas­tič­ne di­je­lo­ve za sat. To bi mo­glo oz­na­či­ti po­če­tak no­ve ere u ko­joj je mo­gu­će eks­pe­ri­men­ti­ra­ti s no­vim obli­ci­ma i for­ma­ma, što ra­ni­je, u tra­di­ci­onal­nom urar­stvu, ni­je bio slu­čaj.

Pot­pu­no dru­ga­či­je kre­ira­nje

Je­remy Hob­bins sa Sve­uči­li­šta Bir­min­g­ham ko­ri­šte­nje 3D prin­te­ra sma­tra po­mi­ca­njem gra­ni­ca di­zaj­na.

“Mo­de­li­ra­nje omo­gu­ća­va kre­ira­nje stva­ri na pot­pu­no dru­ga­či­ji na­čin. Pred­nost la­ser­skog prin­ta­nja di­je­lo­va, u od­no­su na stan­dard­nu iz­ra­du li­je­va­njem, jest u to­me što bi pro­izvod u ko­nač­ni­ci mo­gao bi­ti lak­ši”, sma­tra Hob­bins, a pre­no­si The Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Ta­ko­đer, prin­ta­njem se eli­mi­ni­ra na­rudž­ba i če­ka­nje di­je­lo­va po­treb­nih za iz­ra­du sa­to­va, što se po­seb- no prik­lad­nim mo­že po­ka­za­ti pri iz­ra­di pro­to­ti­po­va. Dru­gim ri­je­či­ma, skra­ću­je se vri­je­me od ide­je do iz­ra­de pro­izvo­da te se šte­di na ma­te­ri­ja­li­ma. U te svr­he ovu teh­no­lo­gi­ju već ko­ris­te urar­ski bren­do­vi Marqu­es i Pa­tek Phi­lip­pe, Vac­he­ron Cons­tan­tin i TAG He­uer.

“Od­lu­či­li smo ko­ris­ti­ti teh­ni­ku 3D is­pi­sa ne za­to jer je pomodna, već za­to što je to bio je­di­ni na­čin da na­pra­vi­mo ne­što dru­ga­či­je od ono­ga već pri­sut­nog na tr­ži­štu”, ko­men­ti­rao je pro­dukt di­zaj­ner i su­os­ni­ki­ta fran­cu­skog bren­da sa­to­va ALB, Si­monPi­er­re De­lord. No, ne­ki pro­izvo­đa­či stra­hu­ju i da bi sa­to­vi či­ja se iz­ra­da os­la­nja na plas­tič­ne ma­te­ri­ja­le i pro­ces 3D prin­ta­nja mo­gli iz­gu­bi­ti na svo­joj vri­jed­nos­ti.

Miš­lje­nje je to Mic­ha­ela Sor­ki­na či­ja tvrt­ka For­mlabs di­zaj­ne­re, pro­izvo­đa­če na­vo­di i sto­ma­to­lo­ge ops­krb­lju­je 3D prin­te­ri­ma. Kao naj­ve­ću pre­pre­ku ko­mer­ci­jal­za­ci­je ovog na­či­na pro­izvod­nje u urar­skoj in­dus­tri­ji Sor­kin na- uz­bu­đe­nje ko­je je no­va teh­no­lo­gi­ja iz­a­zva­la. “Pos­to­ji opas­nost da će se 3D is­pis ko­ris­ti­ti kao co­ol trik”, sma­tra Sor­kin. En­tu­zi­ja­zam za no­ve teh­no­lo­gi­je do sa­da je po­ka­za­lo sve­ga ne­ko­li­ko pro­izvo­đa­ča. No, ne­za­vid­na si­tu­aci­ja na glo­bal­nom tr­ži­štu švi­car­skim je ura­ri­ma u 2015. go­di­ni do­ni­je­la pad pro­da­je od 3,3 pos­to.

Nas­ta­vak loših tren­do­va

Da bi se ne­ga­tiv­ni tren­do­vi mo­gli nas­ta­vi­ti, svje­do­če re­zul­ta­ti pro­da­je iz si­ječ­nja 2016. ko­ji su za 7,9 pos­to lo­ši­ji u od­no­su na is­to raz­dob­lje go­di­nu ra­ni­je. Pro­izvo­đa­či­ma u prog­no­za­ma na ru­ku ne idu ni ve­li­ke tr­žiš­ne pro­mje­ne bo­ga­ta­ši iz Ru­si­je i Ki­ne sla­bi­je su ku­pov­ne mo­ći us­li­jed de­val­va­ci­je na­ci­onal­nih va­lu­ta, dok su oni s Bli­skog is­to­ka op­te­re­će­vač ni ni­skim ci­je­na­ma naf­te. Ču­ve­ni Pa­tek Phi­lip­pe is­ti­če da su mno­gi pro­izvo­đa­či luk­suz­nih sa­to­va na­pra­vi­li po­gre­šku fo­ku­si­ra­ju­ći se pre­vi­še na ki­ne­ske kup­ce. “Oni su pre­br­zo otiš­li. Sa­da su za­li­he svu­da pre­vi­so­ke”, sma­tra pred­sjed­nik Pa­tek Phi­lip­pea, Thi­er­ry Stern. No, mi­je­nja­ju se uku­si i zah­tje­vi po­tro­ša­ča jer osim što že­le jef­ti­ni­je sa­to­ve, sve su po­pu­lar­ni­ji i pa­met­ni sa­to­vi.

OD­LU­ČI­LI SMO KO­RI­SI­TI TEH­NI­KU 3D IS­PI­SA NE ZA­TO JER JE POMODNA, VEĆ ZA­TO ŠTO OMO­GU­ĆU­JE IZ­RA­DU DRUGAČIJEG PRO­IZVO­DA OD OS­TA­LIH NA TR­ŽI­ŠTU, KA­ŽU U ALB-U

FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.