TOSHIBA U PRO­BLE­MU

S WESTINGHOUSEOM

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ja­pan­ska Toshiba na­mje­ra­va ot­pi­sa­ti 1,8 mi­li­jar­di do­la­ra vri­jed­nos­ti u svo­joj ame­rič­koj po­druž­ni­ci, kom­pa­ni­ji Wes­tin­g­ho­use ko­ja je gra­di­la i nuk­le­ar­ku Kr­ško. Za mo­guć­nost ot­pi­sa saz­nao je ja­pan­ski list Asa­hi, a ti­me bi se po­t­vr­di­la stra­ho­va­nja inves­ti­to­ra da je imo­vi­na pre­ci­je­nje­na. S dru­ge pak stra­ne, ne­jas­no je što se do­ga­đa u Wes­tin­g­ho­useu u ko­ji su na­vod­no uš­li is­tra­ži­te­lji. Pre­ma na­vo­di­ma Re­uter­sa, Toshiba je u pe­tak po­t­vr­di­la ka­ko su ame­rič­ko mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa i Ko­mi­si­ja za bur­ze i vri­jed­nos­ni­ce za­tra­ži­li od Wes­tin­g­ho­usea in­for­ma­ci­je o fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma. Is­to­dob­no, ame­rič­ka kom­pa­ni­ja tvr­di ka­ko nje­zi­ne financije ni­su pod is­tra­gom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.