Ve­ho­vec fa­vo­rit me­đu tri kan­di­dat­ki­nje

Po­tra­ga za rav­na­te­lji­com Bi­ra se no­vo vod­stvo Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta Zagreb, od­lu­ka u trav­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tri dok­to­ri­ce eko­no­mi­je na­tje­ču se za mjes­to rav­na­te­lji­ce Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta Zagreb, jed­nog od ka­drov­skih ra­sad­ni­ka za mno­ge vo­de­će funk­ci­je u dr­ža­vi, a naj­vi­še iz­gle­da ima Ma­ja Ve­ho­vec. Ins­ti­tut je os­tao bez rav­na­te­lji­ce na­kon što je Du­brav­ka Jur­li­na Ali­be­go­vić pos­ta­la mi­nis­tri­ca, a za tu su po­zi­ci­ju za­in­te­re­si­ra­ne sa­daš­nja v.d. rav­na­te­lji­ca Ma­ru­ška Vi­zek, Ma­ja Ve­ho­vec i Je­le­na Bu­dak, sve za­po- sle­ne u Eko­nom­skom ins­ti­tu­tu. Od­lu­ka o no­voj rav­na­te­lji­ci oče­ku­je se do sre­di­ne trav­nja, a pr­vo tijelo ko­je je uklju­če­no u pos­tu­pak iz­bo­ra – Znans­tve­no vi­je­će Ins­ti­tu­ta, ve­ći­nom je gla­so­va sta­lo iza pro­gra­ma Ma­je Ve­ho­vec te je pre­po­ru­či­lo Uprav­nom vi­je­ću da je iz­a­be­re. Ona se u po­s­ljed­nje vri­je­me ba­vi­la eko­no­mi­kom ra­da, mi­ro­vi­na i zdrav­s­tva. Bi­la je i pred­sjed­ni­ca Na­ci­onal­nog vi­je­ća za zna­nost. Ins­ti­tut za­po- šlja­va 30ak znans­tve­ni­ka i 10ak znans­tve­nih no­va­ka ko­ji go­diš­nje pro­ve­du 30 do 40 is­tra­ži­va­nja. U po­s­ljed­nje vri­je­me naj­zvuč­ni­ji rad bio je Pro­gram gos­po­dar­skog opo­rav­ka ko­ji su za Vla­du J. Ko­sor pri­pre­mi­li San­dra Šva­ljek i Želj­ko Lo­vrin­če­vić. Na če­lu ku­će go­di­na­ma se na­la­ze eko­no­mis­ti­ce pa ju je od 2005. vo­di­la San­dra Šva­ljek, a 2013. ju je, kao je­di­na kan­di­dat­ki­nja, nas­li­je­di­la Jur­li­naAli­be­go­vić.

D. PUKLAVEC/PIX

Ma­ja Ve­ho­vec

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.