Us­kr­s­na ko­ša­ri­ca naj­vi­še 1600 kn

Šun­ka, šun­ka HGK dr­ži da će us­kr­s­na po­troš­nja bi­ti u skla­du s proš­lo­go­diš­njom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra (HGK) pro­cje­nju­je da će ovo­go­diš­nja us­kr­s­na po­troš­nja bi­ti u skla­du s proš­lo­go­diš­njom te oče­ku­ju da će skrom­ni­ja ko­ša­ri­ca iz­no­si­ti oko 650 ku­na, sred­nja oko 1200, a bo­ga­ta 1600 ku­na.

“Vi­še od 42% gra­đa­na za Us­krs će ku­po­va­ti na­mir­ni­ce iz do­ma­će pro­izvod­nje. Gra­đa­ni su iz go­di­ne u go­di­nu svjes­ni­ji nuž­nos­ti ku­po­va­nja do­ma­ćeg jer ta­ko šti­ti­mo naš stan­dard, pro­izvod­nju i rad­na mjes­ta”, is­tak­nu­la je po­moć­ni­ca di­rek­to­ri­ce Sek­to­ra za tr­go­vi­nu HGK To­mis­la­va Rav­lić. Sma­tra to po­ka­za­te­ljem us­pješ­nos­ti na­ci­onal­ne ak­ci­je Ku­puj­mo hr­vat­sko ko­ju HGK pro­vo­di već 20 go­di­na.

Rav­lić po­zi­va gra­đa­ne da kod kup­nje ovog Us­kr­sa vo­de ra­ču­na o po­troš­nji do­ma­ćih na­mir­ni­ca, “jer po­ti­ca­njem do­ma­će in­dus­tri­je za­pra­vo po­ti­če­mo cje­lo­ku­pan rast hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva”.

Pre­ma pro­cje­ni HGK, 43% gra­đa­na ku­po­vat će u hi­per­mar­ke­ti­ma, 31% u ma­njim pro­da­va­oni­ca­ma, a 26% na tr­ž­ni­ca­ma. Na­po­mi­nju da je ak­tu­al­na gos­po­dar­ska si­tu­aci­ja pro­mi­je­ni­la odre­đe­ne na­vi­ke po­tro­ša­ča pa se po­na­ša­ju ra­ci­onal­ni­je, osjet­lji­vi­ji su na ci­je­nu i pos­ta­ju sve prak­tič­ni­ji.

D. J./PIX

Vi­še od 42% gra­đa­na za Us­krs će ku­po­va­ti do­ma­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.