Ta­iber še­fi­ca Nes­tléo­vih Ko­mu­ni­ka­ci­ja

Za re­gi­ju Adri­atic

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Iva Ta­iber no­va je ru­ko­vo­di­te­lji­ca Ko­mu­ni­ka­ci­ja i mar­ke­tin­ških ser­vi­sa i čla­ni­ca Uprav­ljač­kog ti­ma tvrt­ke Nes­tlé za re­gi­ju Adri­atic, ko­ja obu­hva­ća tr­ži­šta Hr­vat­ske, Sr­bi­je, BiH, Ma­ke­do­ni­je, Slo­ve­ni­je, Ko­so­va i Cr­ne Go­re. U Nes­tléu ra­di od 2002. go­di­ne, bi­la je ru­ko­vo­di­te­lji­ca odje­la Nes­tlé Pu­ri­ne za Hr­vat­sku, Slo­ve­ni­ju te BiH.Na­kon stje­ca­nju di­plo­me na Odje­lu eko­no­mi­je i lin­gvis­ti­ke Sve­uči­li­šta u Man­c­hes­te­ru po­če­la je 20go­diš­nju us­pješ­nu ka­ri­je­ru u in­dus­tri­ji ro­be ši­ro­ke po­troš­nje. Ima EMBA di­plo­mu pos­lov­ne ško­le Éco­le des Ponts Pa­risTech i Sve­uči­li­šta u Edin­bur­g­hu.

PD

Iva Ta­iber

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.