Stan­ko Su­bo­tić gradi ho­tel na Sv. Ni­ko­li?

Tu­ri­zam Na­ja­trak­tiv­ni­ji dio oto­ka, oko 37.000 kva­dra­ta, pri­pa­da kom­pa­ni­ji San Inves­t­ments

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Bu­dvan­ski Ha­va­ji, ka­ko na­zi­va­ju otok Sve­ti Ni­ko­la na­su­prot naj­ve­ćeg cr­no­gor­skog lje­to­va­li­šta, usko­ro bi mo­gli pos­ta­ti ve­li­ko gra­di­li­šte. Ako cr­no­gor­ski par­la­ment usvo­ji Pros­tor­ni plan po­seb­ne na­mje­ne za obal­no po­dru­čje, ko­ji je do sre­di­ne ožuj­ka bio na jav­noj ras­pra­vi, na oto­ku će se mo­ći gra­di­ti ho­tel­sko­tu­ris­tič- ki cen­tar sa 750 kre­ve­ta i dru­gim sa­dr­ža­ji­ma.

Na­ja­trak­tiv­ni­ji dio oto­ka, na nje­go­voj ju­go­za­pad­noj stra­ni gdje je pre­dvi­đe­na grad­nja, po­vr­ši­ne 37.000 če­tvor­nih me­ta­ra, pri­pa­da kom­pa­ni­ji San Inves­t­ments, ko­ja se po­ve­zu­ju s kon­tro­verz­nim po­du­zet­ni­kom Stan­kom Su­bo­ti­ćem. Ta kom­pa­ni­ja je u pro­sin­cu proš­le go­di­ne pla­ti­la po­rez­ni dug Op­ći­ni Bu­dva ko­ji je iz­no­sio 600.000 eura. Me­đu­tim, gra­đa­ni Bu­dve na jav­noj ras­pra­vi žes­to­ko su kri­ti­zi­ra­li na­ve­de­ni na­crt pla­na, ko­ji je iz­ra­dio Re­pu­blič­ki za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­ti­ra­nje, iz­me­đu os­ta­log i zbog grad­nje na oto­ku Sve­ti Ni­ko­la.

Gra­đa­ni Bu­dve ne že­le ho­tel­sko-tu­ris­tič­ki kom­pleks

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.