LUK­SUZ­NI HO­TEL KRONE U SA­RA­JE­VU OTVO­REN

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

USa­ra­je­vu, na Ili­dži, kra­jem proš­log tjed­na otvo­ren je ho­tel Krone. Ho­tel je smje­šten u re­no­vi­ra­noj zgra­di iz­gra­đe­noj 1907. go­di­ne i ras­po­la­že sa 26 smje­štaj­nih je­di­ni­ca od če­ga je 12 ele­gan­ce i šest luxury so­ba, tri su­ita i pet apart­ma­na. Gos­ti­ma je na ras­po­la­ga­nju i pri­vat­ni spa cen­tar Aqua S ure­đen u sti­lu sta­rih rim­skih ku­pa­oni­ca po ko­ji­ma je Ili­dža bi­la poz­na­ta u vri­je­me ka­da je bi­la dio Rim­skog car­stva. Ho­tel se na­la­zi u bli­zi­ni ter­mal­nih iz­vo­ra i naj­ve­ćeg za­bav­nog par­ka na vo­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.