IKEINU TR­GO­VI­NU U SR­BI­JI STRA­BAG GRADI PR­VU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­tje­čaj za glav­nog iz­vo­đa­ča ra­do­va na iz­grad­nji pr­ve rob­ne ku­će IKEA u Sr­bi­ji je za­vr­šen, a po­nu­da kom­pa­ni­je Stra­bag je iz­a­bra­na kao naj­bo­lja. Stra­bag će ra­do­ve na lo­ka­ci­ji Bu­banj Po­tok za­po­če­ti slje­de­ćih tje­da­na, a za­vr­še­tak svih ra­do­va oče­ku­je se do lje­ta 2017. go­di­ne. “Iz­grad­nja rob­ne ku­će nas­ta­vak je od­lič­ne su­rad­nje ko­ju smo ima­li s kom­pa­ni­jom IKEA”, re­kao je Dra­gan Pa­ve­lić, iz­vr­š­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je Stra­bag. IKEA će u iz­grad­nju inves­ti­ra­ti 70 mi­li­ju­na eura. Rob­na ku­ća će ima­ti pre­ko 30.000 kva­dra­ta i za­pos­lit će 300 oso­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.