Kup­ci Ga­le­ni­ke tra­že no­va pra­vi­la na far­ma­ce­ut­skom tr­ži­štu

Zah­tje­vi Ve­li­ke kom­pa­ni­je ko­je že­le part­ner­stvo sa sr­p­kom tvor­ni­com ne­za­do­volj­ne što ci­je­ne li­je­ko­ve ne pra­te kre­ta­nje te­ča­ja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ve­li­ke svjet­ske kom­pa­ni­je za­in­te­re­si­ra­ne za kup­nju Ga­le­ni­ke tra­že od sr­p­ske vla­de no­va pra­vi­la na far­ma­ce­ut­skom tr­ži­štu u Sr­bi­ji da bi se olak­šao rad te tvor­ni­ce za ko­ju će jav­ni po­ziv za pro­da­ju bi­ti objav­ljen u slje­de­ća dva tjed­na, pi­še Blic.

“Po­ten­ci­jal­ni kup­ci ne mo­gu se po­mi­ri­ti s či­nje­ni- com da su uvoz­ni­ci li­je­ko­va u Sr­bi­ji os­lo­bo­đe­ni ca­ri­na, dok se na uvoz si­ro­vi­na pla­ća ca­ri­na od sa­mo je­dan pos­to. Ne­go­do­va­li su i što ci­je­ne li­je­ko­va, ko­je kon­tro­li­ra dr­ža­va i ut­vr­đu­je u skla­du s ci­je­na­ma u re­fe­rent­nim zem­lja­ma, ne pra­te kre­ta­nje te­ča­ja ko­ji je u Sr­bi­ji tur­bu­len­tan. Ka­da je u pi­ta­nju pos­tu­pak za odo­bra­va­nje ca­rin­skih kon­tin­ge­na­ta, oš­tro su pro­tiv du­gih, spo­rih i čes­to ne­do­volj­no učin­ko­vo­tih ad­mi­nis­tra­tiv­nih pro­ce­du­ra zbog ko­jih ne­go­du­ju sr­p­ske kom­pa­ni­je”, ka­že iz­vor Bli­ca.

Za stra­te­ško part­ner­stvo s Ga­le­ni­kom, či­ja sud­bi­na mo­ra bi­ti ri­je­še­na do 31. svib­nja ove go­di­ne do ka­da tra­je za­šti­ta dr­ža­ve od vje­rov­ni­ka, za­in­te- re­si­ra­ne su če­ti­ri ve­li­ke svjet­ske kom­pa­ni­je: ame­rič­ki Pa­ri Bi­oMe­di­cal, švi­car­ski Piqur, arap­ski Julp­har i pa­les­tin­ska Phar­ma Ca­re. Nes­luž­be­no se doz­na­je da bi stra­te­ško part­ner­stvo s Ga­le­ni­kom htje­li i po­je­di­ni re­gi­onal­ni igra­či.

Ga­le­ni­ka je u 2015. go­di­ni pro­da­la šest pos­to vi­še li­je­ko­va ne­go 2014. go­di­ne.

PD

Ga­le­ni­ka je la­ni pro­da­la šest pos­lo vi­še li­je­ko­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.