Ad­nan Ća­tić otva­ra tvornicu u Sa­ra­je­vu

Iz bok­sa u biz­nis

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ad­nan Ća­tić, či­je je sport­sko ime Felix Sturm, bok­sač­ki pr­vak svi­je­ta u WBA ver­zi­ji u sred­njoj ka­te­go­ri­ji ko­ji se ovih da­na od­ma­ra u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, naj­a­vio je otva­ra­nje tvor­ni­ce kek­sa i ener­get­skog pi­ća He­avy 1 u Sa­ra­je­vu. Ad­nan Ća­tić, ko­ji je u ve­lja­či u Ober­ha­use­nu u me­ču pro­tiv Fjo­do­ra Ču­di­no­va po pe­ti put osvo­jio nas­lov svjet­skog pr­va­ka, naj­a­vio je u raz­go­vo­ru za Fak­tor da ima ve­li­ke pla­no­ve u biz­ni­su u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni.

“U pla­nu je otva­ra­nje tvor­ni­ce kek­sa i ener­get­skog pi­ća He­avy 1 u Sa­ra­je­vu. Taj grad svi zna­ju u svi­je­tu i sva­ke go­di­ne vi­di se veliki na­pre­dak u Sa­ra­je­vu. Lju­di iz ci­je­log svi­je­ta do­la­ze da uži­va­ju u lje­po­ta­ma glav­nog gra­da BiH.

“Biz­nis bih te­me­ljio na pro­mo­ci­ju ener­get­skog pi­ća He­avy 1 u zem­lja­ma re­gi­je, a po­tom i u arap­skom svi­je­tu i već imam po­nu­de iz Ka­ta­ra i Sa­udij­ske Ara­bi­je, re­kao je Ća­tić.”

Ad­nan Ća­tić, bok­sač­ki pr­vak svi­je­ta u sred­njoj ka­te­go­ri­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.