se na ci­je­lu Hr­vat­sku i oče­ku­ju 80% ve­će pri­ho­de

Po­lja­ci u us­po­nu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MA­RIA MRVELJ

Na do­ma­će su tr­ži­šte uš­li kra­jem 2014. otva­ra­njem tr­go­vi­na Mo­hi­to, Re­ser­ved, Ho­use, Cropp i Sin­say

Uz već po­pu­lar­ne high stre­et bren­do­ve odje­će, na hr­vat­skom tr­ži­štu več ne­ko vri­je­me kon­ku­ri­ra­ju i oni polj­ske gru­pa­ci­je LPP. Tr­go­vi­ne Mo­hi­to, Re­ser­ved, Ho­use, Cropp i Sin­say kra­jem 2014. go­di­ne otvo­ri­li su naj­pri­je u za­gre­bač­kom Are­na cen­tru, ne­du­go na­kon to­ga u West Ga­teu, da bi, ka­ko ve­le, po­nu­ka­ni od­lič­nim pos­lo­va­njem, svo­je pro­izvo­de po­nu­di­li i u no­vo­otvo­re­nom split­skom Mal­lu.

Gru­pa­ci­ja LPP SA os­no­va­na je kao tvrt­ka Mis­tral SP i ba­vi­la se pro­izvod­njom ma­ji­ca, te prin­te­vi­ma na is­te. Tvrt­ka 1995. pro­mi­je­ni­la je i ime u LPP i ra­zvi­la vlas­ti­ti brend Re­ser­ved. Pr­ve tr­go­vi­ne u Polj­skoj otvo­ri­li su 1999., a 2002. kre­nu­la je eks­pan­zi­ja na Es­to­ni­ju, Če­šku, Slo­vač­ku, Ma­đar­sku i La­tvi­ju. U me­đu­vre­me­nu se ra­zvi­la i dru­ga mod­na mar­ka Cropp ko­ja je jav­nos­ti pred­stav­lje­na 2004. LPP ni­je stao na to­me te je svo­je­vr­s­no po­ja­ča­nje os­tva­rio ra­zvi­ja­njem bren­da Sin­say, Ho­use i Mo­hi­to. Ove go­di­ne jav­nos­ti je pred­stav­ljen i pr­vi hig­hend brend Tal­lin­der.

Glo­bal­na eks­pan­zi­ja

Di­rek­to­ri­ca LPP Hr­vat­ska Ana Babić ot­kri­va da je LPP me­đu top 10 di­oni­ca na Var­šav­skoj bur­zi, a nje­go­vi bren­do­vi tre­nut­no su­dos­tup­ni u Polj­skoj, Nje­mač­koj, Če­škoj i Slo­vač­koj, bal­tič­kim zem­lja­ma, Ru­si­ji, Ukra­ji­ni, Ru­munj­skoj, Bu­gar­skoj, Ma­đar­skoj i Hr­vat­skoj.

“S proš­lom go­di­nom uš­li smo na Bli­ski is­tok pri­sut­ni smo u Egip­tu, Ka­tru, Ku­vaj­tu i Sa­udij­skoj Ara­bi­ji”, rek­la je Babić. Ove go­di­ne su otvo­ri­li tr­go­vi­nu i u Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma. Već ne­ko­li­ko go­di­na tvrt­ka ima ured i u Šan­ga­ju, a od proš­le go­di­ne i u Ban­gla­de­šu. Lo­gis­tič­ki cen­tar tvrt­ke LPP SA je­dan je od naj­Ši­re su­vre­me­ni­jih u Eu­ro­pi, a na­la­zi se u bli­zi­ni Gdan­ska i pros­ti­re se na vi­še od 70.000 m2. Da­nas ima­ju šest vlas­ti­tih mod­nih mar­ki ko­je se pro­da­ju u vi­še od 1600 tr­go­vi­na, a za­poš­lja­va­ju vi­še od 20.000 lju­di.

Bo­lje od oče­ki­va­nja

“Go­diš­nja pro­da­ja uklju­ču­je 80 mi­li­ju­na ar­ti­ka­la, a pri­ho­di od pro­da­je proš­le go­di­ne iz­no­si­li su bli­zu 1,2 mi­li­jar­di eura”, po­t­vr­di­la je Babić. High stre­et brend gru­pa­ci­ja na hr­vat­skom tr­ži­štu za­sad bro­ji 15 tr­go­vi­na u Za­gre­bu i Spli­tu.

“Iz­u­zet­no smo za­do­volj­ni iako smo ima­li skrom­ni­ja oče­ki­va­nja bu­du­ći da bren­do­vi LPPa ni­su poz­na­ti na­šem ni na­ma bli­skim tr­ži­šti­ma, a ni­smo ima­li pre­tje­ra­na ula­ga­nja u mar­ke­tin­ške ak­tiv­nos­ti”, objaš­nja­va. Iako je 2014. tvrt- ka u Hr­vat­skoj bi­la na gu­bit­ku zbog ula­ga­nja, la­ni je os­tva­ri­la rast pri­ho­da od 200 pos­to.

“Na­kon pr­ve go­di­ne pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj i odra­đe­ne pr­ve se­zo­ne s pr­vih pet tr­go­vi­na, sa­da ras­po­la­že­mo po­da­ci­ma za us­po­red­bu i u po­s­ljed­nja če­ti­ri mje­se­ca ima­mo kon­ti­nu­iran rast u od­no­su na pret­hod­no raz­dob­lje i u bro­ju ku­pa­ca i u pri­ho­di­ma od pro­da­je”, ot­kri­va Ana Babić te op- ti­mis­tič­no do­da­je ka­ko tvrt­ka LPP u te­ku­ćoj go­di­ni oče­ku­je rast pri­ho­da od pro­da­je za 80%. U Hr­vat­skoj za­sad ima­ju 180 za­pos­le­ni­ka, a re­do­vi­to kao is­po­moć pri­ma­ju i stu­den­te.

Babić priz­na­je ka­ko ih je od­go­da otva­ra­nja cen­tra Mall of Split do­ve­la u ne­ugod­nu si­tu­aci­ju jer su mo­ra­li da­ti ot­ka­ze ve­li­kom bro­ju lju­di i to baš u blag­dan­sko do­ba.

Usko­ro i web shop

“Ipak se sve do­bro za­vr­ši­lo jer je 99% lju­di bi­lo od­luč­no pri­če­ka­ti otvo­re­nje cen­tra i po­nov­no do­ći ra­di­ti kod nas”, objaš­nja­va Babić. Usko­ro pla­ni­ra­ju otvo­ri­ti još dvi­je tr­go­vi­ne u Za­gre­bu, a s ob­zi­rom na do­bar oda­ziv, pla­ni­ra­ju ši­ri­ti svo­je rob­ne mar­ke po ci­je­loj Hr­vat­skoj. Po­druž­ni­ca u Hr­vat­skoj vo­di i eks­pan­zi­ju na tr­ži­šte Slo­ve­ni­je i Sr­bi­je i, pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ri­ce, pra­ti si­tu­aci­ju na dru­gim tr­ži­šti­ma u re­gi­ji. Tvr­de da će si­gur­no ubr­zo ima­ti no­vos­ti po pi­ta­nju ši­re­nja na dru­ge zem­lje.

Osim una­pri­je­đe­njem po­nu­de, kup­ci­ma se po­ku­ša­va­ju pri­bli­ži­ti i pu­tem druš­tve­nih mre­ža te web sho­pa. In­ter­net­ska pro­da­ja već je po­kre­nu­ta u ne­kim dr­ža­va­ma, a u Hr­vat­skoj su, ka­že, ne­što spo­ri­ji zbog kom­pli­ci­ra­na za­kon­skog ok­vi­ra.

ŽAR­KO BA­ŠIĆ/PIXSELL

Iz Hr­vat­ske vo­de ope­ra­ci­je za Sr­bi­ju i Slo­ve­ni­ju, ka­že Ana Babić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.