AME­RIČ­KI TR­GOV­CI ZAZIVAJU RAST OD 3,1%

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki tr­gov­ci s op­ti­miz­mom gle­da­ju na go­di­nu ko­ja tra­je i u njoj oče­ku­ju pro­sje­čan rast po­troš­nje od 3.1 pos­to. Po­da­tak je obja­vi­lo Na­ci­onal­no tr­go­vin­sko udru­že­nje u svom go­diš­njem iz­vi­ješ­ću. Op­ti­mi­zam po­naj­vi­še prav­da­ju po­bolj­ša­njem ukup­ne gos­po­dar­ske kli­me i ja­ča­nju po­vje­re­nja po­tro­ša­ča. Os­tva­re li se nji­ho­ve prognoze o ras­tu po­troš­nje, bit će nad­ma­šen de­se­to­go­diš­nji pro­sjek ras­ta ma­lo­pro­da­je od 2,7 pos­to, na­po­mi­nju ana­li­ti­ča­ri tre gru­pa­ci­je. Naj­ve­ći okidač naj­av­lje­nog ras­ta bit će, uvje­re­ni su, ra­pid­no ši­re­nje di­gi­tal­nog tr­ži­šta, pro­da­ja iz­van “kla­sič­nih” ka­na­la tre­ba­la bi u mje­se­ci­ma ko­ji do­la­ze do­ži­vje­ti svoj vi­še­go­diš­nji vr­hu­nac i za­uze­ti do de­vet pos­to udje­la u ukup­noj na­ci­onal­noj ma­lo­pro­da­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.