OSIJEK I VI­RO­VI­TI­CA ZA

VE­LI­KO FI­NA­LE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tvrt­ka Pe­vec kra­jem proš­log tjed­na svoj pro­daj­ni cen­tar u Osi­je­ku pre­se­li­la je u vlas­ti­ti objekt s ve­ćom pro­daj­nom po­vr­ši­nom ko­ja iz­no­si 10.000 če­tvor­nih me­ta­ra i u ko­je­mu ra­di 70 za­pos­le­ni­ka. Pe­vec da­nas u 14 gra­do­va ima 19 tr­go­vi­na, a usko­ro će bi­ti otvo­re­na i 20. u Vi­ro­vi­ti i ti­me će bi­ti za­okru­že­na ak­tu­al­na ra­zvoj­na eta­pa. Pos­lo­va­nje od za­vr­šet­ka ste­ča­ja kon­ti­nu­ira­no ras­te pa je sa 1300 za­pos­le­ni­ka proš­le go­di­ne os­tva­ren pri­hod ve­ći od mi­li­jar­de i 100 mi­li­ju­na ku­na što je zna­ča­jan rast u od­no­su na 2014. ka­da je pri­hod iz­no­sio 870 mi­li­ju­na. Pred­sjed­nik Upra­ve Dar­ko Šket is­ti­če da fo­kus sa­da us­mje­ra­va­ju na još bo­ga­ti­ji asor­ti­man s po­nu­dom broj­nih re­no­mi­ra­nih svjet­skih pro­izvo­đa­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.