‘Fast fa­shi­on’ mo­del

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Od ide­je do po­li­ce u dva tjed­na

Bren­do­vi tvrt­ke LPP spa­da­ju u “fast fa­shi­on” ili uvjet­no re­če­no, br­zu mo­du. Pra­vi mod­ni znal­ci vr­lo do­bro zna­ju ka­ko taj “fast” funk­ci­oni­ra. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na vri­je­me iz­me­đu di­zaj­na- pro­izvod­nje i is­po­ru­ke tra­jao je od šest do de­vet mje­se­ci, a da­nas pro­izvo­đa­či­ma “fast fa­shi­on mo­de” od ide­je do po­li­ce” tre­ba sve­ga 12-14 da­na. Je­dan od glav­nih iz­a­zo­ve LPP-a je, pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ri­ce, skra­ti­ti vri­je­me ko­je je po­treb­no da se pro­izvod na­đe na po­li­ci u tr­go­vi­ni. “Tr­ži­šte je zah­tjev­no, po­tro­ša­či ima­ju ve­li­ka oče­ki­va­nja, tren­do­vi se mi­je­nja­ju pre­ko no­ći i je­di­no br­zom re­ak­ci­jom se os­ta­je kon­ku­rent­nim u da­naš­nje vri­je­me”, is­tak­nu­la je Babić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.