Er­ste nu­di po­volj­ni­je za­tva­ra­nje kre­di­ta

Dug ni­je drug Ban­ka do 30. lip­nja os­lo­ba­đa kli­jen­te ni­za nak­na­da pri­li­kom re­fi­nan­ci­ra­nja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Er­ste ban­ka nu­di po­volj­ni­je uvje­te za re­fi­nan­ci­ra­nje pos­to­je­ćih oba­ve­za, pa će ta­ko do 30. lip­nja kli­jen­ti­ma bi­ti omo­gu­će­ni po­volj­ni­ji uvje­ti za re­fi­nan­ci­ra­nje na­mjen­skih kre­di­ta, kao i kre­di­ta odo­bre­nih u dru­gim ban­ka­ma, iz­vi­jes­ti­li su u po­ne­dje­ljak. Po­volj­ni­ji uvje­ti uklju­ču­ju os­lo­bo­đe­nje od nak­na­de za obra­du kre­dit­nog zah­tje­va te nak­na­de za pro­mje­nu uvje­ta po kre­di­tu u ot­pla­ti. Ne­će se na­pla­ći­va­ti ni tro­ško­vi pro­cje­ne vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne ili tro­ško­vi re­vi­zi­je pro­cje­ne vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne. Omo­gu­će­no je i po­di­za­nje ne­što ve­ćih iz­no­sa kre­di­ta za po­kri­će tro­ško­va te­čaj­nih raz­li­ka te tro­ška jav­nog bi­ljež­ni­ka. Kli­jen­ti ko­ji no­vim kre­di­tom za­tva­ra­ju pos­to­je­ći u Er­ste ban­ci, bit će os­lo­bo­đe­ni nak­na­de za pri­je­vre­me­nu ot­pla­tu kre­di­ta.

LU­KA STANZL/ PIXSELL

Dio tro­ško­va ban­ka će pre­uze­ti na se­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.