OSIGURANICIMA GRAWEA

DIO DO­BI­TI PRIPISAN

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ukup­no za­ra­ču­na­ta bru­to pre­mi­ja iz­no­si­la je 396 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga na ži­vot­na osi­gu­ra­nja ot­pa­da 255 mi­li­ju­na ku­na ili 64 pos­to ukup­ne pre­mi­je, dok je do­bit pos­li­je opo­re­zi­va­nja do­seg­nu­la 44,3 mi­li­ju­na ku­na, iz­vi­jes­ti­li su iz Grawe Hr­vat­ska o pos­lo­va­nju u 2015. go­di­ni is­ti­ču­ći ka­ko su svi po­ka­ze­lji bo­lji u od­no­su na 2014. “U proš­loj go­di­ni po­ve­ćan je ukup­ni ka­pi­tal druš­tva za 6,76 pos­to, na 505 mi­li­ju­na ku­na što pred­stav­lja još ve­ću ra­zi­nu si­gur­nos­ti za pos­lo­va­nje druš­tva, ali i za na­še kli­jen­te“, iz­no­si pred­sjed­nik Upra­ve Igor Pu­re­ta. Is­ti­če ka­ko je Grawe dio do­bi­ti iz 2015. pri­pi­sao svo­jim osiguranicima što što je naj­bo­lji do­kaz sta­bil­nog pos­lo­va­nja druš­tva. Pu­re­ta pod­sje­ća da Grawe to kon­ti­nu­ira­no ra­di od do­la­ska na hr­vat­sko tr­ži­šte 1993. go­di­ne. Vri­jed­nost imo­vi­ne u por­t­fe­lju ula­ga­nja iz­no­si 3,34 mi­li­jar­de ku­na i u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu ras­la je 4,11 pos­to. Teh­nič­ke pri­ču­ve iz­no­se 2,69 mi­li­jar­di ku­na te i one bi­lje­že rast od 3,62 nas­pram re­zul­ta­ta iz 2014.

Igor Pu­re­ta, pred­sjed­nik Upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.