So­ci­jal­na skrb naj­važ­ni­ja stav­ka u jav­noj po­troš­nji u Hr­vat­skoj

Eu­ros­tat Po­da­ci eu­rop­ske sta­tis­tič­ke agen­ci­je smjes­ti­li nas u pro­sjek ze­ma­lja čla­ni­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

So­ci­jal­na skrb bi­la je u 2014. naj­važ­ni­ja stav­ka u jav­noj po­troš­nji na ra­zi­ni Eu­rop­ske uni­je, a naj­važ­ni­je mjes­to pri­pa­lo joj je i u Hr­vat­skoj, po­ka­zu­ju u uto­rak objav­lje­ni po­da­ci eu­rop­skog sta­tis­tič­kog ure­da. So­ci­jal­na skrb ima­la je naj­ve­ći udio u jav­noj po­troš­nji mje­re­no udje­lom u BDPu u svim zem­lja­ma EU osim na Ci­pru gdje su zbog do­ka­pi­ta­li­za­ci­je ba­na­ka pred­nja- či­le “op­će jav­ne us­lu­ge”. Naj­vi­še je pro­ma­tra­no udje­lom u BDPu u 2014. za so­ci­jal­nu skrb iz­dva­ja­la Fin­ska, 25,4 pos­to. Sli­je­di Fran­cu­ska s 24,8 pos­to, te Dan­ska s 24,5 pos­to. Vi­še od pe­ti­ne BDPa ot­pa­da­lo je na so­ci­jal­nu skrbi i u Aus­tri­ji, Ita­li­ji, Šved­skoj, Grč­koj i Slo­vač­koj. U Hr­vat­skoj je pre­ma pro­cje­na­ma Eu­ros­ta­ta po­troš­nja na so­ci­jal­nu skrb pro­ma­tra­na udje­lom u BDPu u 2014. iz­no­si­la 15,7 pos­to. U Hr­vat­skoj je po­troš­nja na mi­ro­vi­ne i os­ta­la iz­dva­ja­nja za “sta­ri­ju dob” mje­re­no udje­lom u BDP-u u 2014. pre­ma pro­cje­ni Eu­ros­ta­ta iz­no­si­la 6,7 pos­to. Sli­je­de nak­na­de za bo­lest i inva­lid­ni­ne s 5,0 pos­to.Ina­če, u Hr­vat­skoj su dru­go mjes­to me­đu stav­ka­ma jav­ne po­troš­nje mje­re­no udje­lom u BDP-u u 2014. za­uze­le “op­će jav­ne us­lu­ge”, s 8,9 pos­to.

Op­će jav­ne us­lu­ge dru­ga su stav­ka po vri­jed­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.