VE­LIK IN­TE­RES ZA HR­VAT­SKIM PRO­IZVO­DI­MA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uor­ga­ni­za­ci­ji Za­jed­ni­ce fran­šiz­nog pos­lo­va­nja pri Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri (HGK) hr­vat­ski pro­izvo­đa­či odje­će Var­teks i Di­ade­ma te ma­ga­zin PLACE2GO su­dje­lu­ju na jed­nom od naj­ve­ćih saj­mo­va fran­šiz­nog pos­lo­va­nja u Eu­ro­pi Fran­c­hi­se Pa­ris Expo, ko­ji se od odr­ža­va od 20. do 23. ožuj­ka u Pa­ri­zu. Na saj­mu su­dje­lu­je 530 iz­la­ga­ča, a do kra­ja saj­ma oče­ku­je se vi­še od 35.000 po­sje­ti­te­lja iz 90 ze­ma­lja. Već pos­to­ji ve­lik in­te­res na saj­mu za kva­li­tet­nim hr­vat­skim pro­izvo­di­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.