Šk­ver iz­la­zi iz ste­ča­ja, u Ka­li sti­že ame­rič­ka plat­for­ma

Na­uta La­mja­na Ste­čaj­ni upra­vi­telj op­ti­mist, po­sao s Len­cem mo­že do­ni­je­ti 180 ko­ope­ra­na­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Ne­ka mje­šta­ni pri­pre­me apart­ma­ne jer će tre­ba­ti pri­mi­ti iz­me­đu 200 i 500 lju­di ko­ji će ov­dje ra­di­ti, po­ru­ču­je ste­čaj­ni upra­vi­telj

Ste­čaj­ni plan za re­mont­no bro­do­gra­di­li­šte Na­uta La­mja­na pre­dan je za­dar­skom Tr­go­vač­kom su­du, a za 14. trav­nja sa­zva­no je ro­či­šte na ko­jem će vjerovnici od­lu­či­ti, no ste­čaj­ni upra­vi­telj Ale­in Khan ne dvo­ji u po­zi­ti­van is­hod. Sma­tra da će tvrt­ka iz ste­ča­ja iz­a­ći ovog lje­ta, a tad kre­će i re­mjed­bu mont­ni pro­gram naf­t­nih plat­for­mi. Khan je iz­ra­ču­nao da je u ste­ča­ju tvrt­ka fi­nan­cij­ski i ope­ra­tiv­no res­truk­tu­ri­ra­na, a naj­us­pješ­ni­ji­ma u nje­zi­noj po­vi­jes­ti pro­gla­sio je pro­tek­le dvi­je go­di­ne, i to kad ni­je bi­lo pos­la na re­mon­tu plat­for­mi. S tim pos­lo­vi­ma sad kre­će taj otoč­ni šk­ver, u ko­ope­ra­ci­ji s Vik­to­rom Len­cem, pa naj­av­lju­je da će ovog lje­ta iz Me­di­te­ra­na na otok Ug­ljan sti­ći pr­va ame­rič­ka plat­for­ma.

“Ima­mo upi­ta za vi­še plat­for­mi, a one će oži­vi­ti otok i Ka­li. Ne­ka mje­šta­ni pri­pre­me apart­ma­ne jer će tre­ba­ti pri­mi­ti iz­me­đu 200 i 500 lju­di ko­ji će ov­dje ra­di­ti”, po­ru­ču­je Khan. Po­t­vr­dio nam je i da je usvo­jio pri- stečajnog vje­rov­ni­ka Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. Ri­ječ je o na­čel­noj pri­mjed­bi u po­gle­du na­mi­re­nja Ma­ri­ne Pre­ko, pa će na ro­či­štu u trav­nju u tom di­je­lu plan bi­ti ko­ri­gi­ran. Za raz­li­ku od to­ga dvi­je pri­mjed­be ma­lih vje­rov­ni­ka ko­ji ne že­le na­mi­re­nje u nov­cu, ne­go u di­oni­ca­ma, u ci­je­los­ti su od­ba­če­ne.

“Pla­nom je pre­dvi­đe­no da se vjerovnici na­mi­ru­ju u pet go­di­na u iz­no­su od 50% traž­bi­na, uz po­ček do 1. si­ječ­nja 2018. Naj­ve­ći vje­rov­nik Ma­ri­na Pre­ko, tvrt­ka kćer vlas­ni­ka, na­mi­ru­je se pre­tva­ra­njem po­tra­ži­va­nja u udjel, ali suk­lad­no pri­mjed­bi Mi­nis­tar­stva u po­lo­vič­nom iz­no­su traž­bi­ne, a ne u sto­pos­tot­nom. Vlas­nič­ki udio Ma­ri­ne Pre­ko bit će is­pod 50%, pa ve­ćin­ski vlas­nik os­ta­je Ju­pi­ter Adria”, ka­že Khan.

Že­lje dva­ju ma­lih vje­rov­ni­ka da se na­mi­re u di­oni­ca­ma ne uk­la­pa­ju se u ste­čaj­ni plan, a ka­ko doz­na­je­mo to že­le biv­ši sin­di­ka­lac Ma­ri­jo Ko­šta te Du­šan Po­lo­vi­na, ina­če poz­nat je po naj­a­vi kan­di­da­tu­re za pred­sjed­ni­ka SDPa, od če­ga je odus­tao.

Pos­to­ji mo­guć­nost žal­be na od­lu­ku vje­rov­ni­ka, no Khan tvr­di da to mo­že us­po­ri­ti pro­ved­bu pla­na za dva mje­se­ca. Naj­važ­ni­je je, tvr­di, što će se plan is­pu­ni­ti iz vlas­ti­tog pos­lo­va­nja duž­ni­ka, a to jam­či nas­ta­vak pro­izvod­nje te oču­va­nje kon­ce­si­je i rad­nih mjes­ta. Šk­ver je kr­cat pos­lom, a no­vost su bro­do­vi do 300t s ju­ga Hr­vat­ske. Ra­di 25 rad­ni­ka i 20 ko­ope­ra­na­ta, no kre­će za­poš­lja­va­nje 10ak pri­prav­ni­ka za­dar­ske obrt­nič­ne ško­le.

“Na­uta La­mja­na se mo­že no­si­ti s kon­ku­ren­ci­jom, a mo­že ima­ti do 180 ko­ope­ra­na­ta pri ra­du na plat­for­ma­ma i do 2022. na­kon is­pla­te vje­rov­ni­ka do­bit od oko 6,5 mi­li­ju­na ku­na”, ka­že Khan.

D. STANIN/PIX

U šk­ve­ru sad ra­di 25 rad­ni­ka i 20 ko­ope­ra­na­ta

DI­NO STANIN/PIXSELL

Ste­čaj­ni upra­vi­telj Ale­in Khan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.