Vla­da i HNB tra­že mo­de­le za prezadužene gra­đa­ne

Veliki no­vac Hr­vat­ski gra­đa­ni su prestali ban­ka­ma vra­ća­ti kre­di­te u vis­ni od 15 mi­li­jar­di ku­na, a od to­ga se 5,5 mi­li­jar­di od­no­si na stam­be­no kre­di­ti­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - LJU­BI­CA GA­TA­RIĆ

Vla­da je naj­a­vi­la da će po­tak­nu­ti raz­du­ži­va­nje pre­za­du­že­nih gra­đa­na i po­du­zet­ni­ka. S Vla­di­ne se stra­ne pri­pre­ma po­rez­no ras­te­re­će­nje ba­na­ka za ot­pi­sa­ne kre­di­te, a ci­je­lu bi ak­ci­ju tre­ba­la podržati i Hr­vat­ska narodna ban­ka svo­jim re­gu­la­tor­nim in­ter­ven­ci­ja­ma.

“Rje­ša­va­nje vi­so­ke ra­zi­ne ne­na­pla­ti­vih kre­di­ta je­dan je od ključ­nih pri­ori­te­ta u fi­nan­cij­skom sus­ta­vu”, po­ru­čio je pre­mi­jer Ore­ško­vić uz kons­ta­ta­ci­ju da će ni­sku lik­vid­nost na trBo­ris ži­štu ne­kret­ni­na po­di­ći “pos­ti- za­njem no­vog rje­še­nja ‘čiš­će­nja tr­ži­šta’”. Iz­nos ne­na­pla­ti­vih kre­di­ta pre­ma­šio je 45 mi­li­jar­di ku­na, od­nos­no tre­ći­nu vri­jed­nos­ti go­diš­njeg dr­žav­nog pro­ra­ču­na, a gra­đa­ni su prestali vra­ća­ti oko 15 mi­li­jar­di ku­na kre­di­ta, od če­ga 5,5 mi­li­jar­di stam­be­nih. Su­de­ći po od­go­vo­ru iz HNBa, taj će pro­ces bi­ti po­la­gan, a dalj­nji tem­po raz­du­ži­va­nja u naj­ve­ćoj će mje­ri dik­ti­ra­ti ban­ke. “Pri­jed­lo­zi u ci­lju po­ve­ća­nja lik­vid­nos­ti na tr­ži­štu ne­kret­ni­na, u smis­lu prak­tič­ne utr­ži­vos­ti ne­kret­ni­ne, idu u smje­ru ohra­bri­va­nja i ubr­za- nja tr­go­vi­ne ne­kret­ni­na­ma, s ob­zi­rom na kraj­nje ni­zak obu­jam tr­go­vi­ne ne­kret­ni­na­ma. Na tom po­dru­čju Vla­da i HNB mo­gu po­du­ze­ti odre­đe­ne re­gu­la­tor­ne mje­re, no nji­hov je doseg ogra­ni­čen”, od­go­vo­ri­li su iz sre­diš­nje ban­ke uz opa­sku da je glav­ni do­pri­nos mo­gu­će da­ti tek kroz raz­go­vor s pri­vat­nim sek­to­rom te uvjer­lji­vu i sta­bil­nu fi­skal­nu, mo­ne­tar­nu i ra­zvoj­nu po­li­ti­ku. Ipak, HNB sma­tra da bi dio rje­še­nja mo­glo bi­ti da­va­nje “stam­be­nih kre­di­ta bez pra­va re­gre­sa” ili uvo­đe­nje po­li­ca za osi­gu­ra­nje od pro­mje­ne ka- mat­nih sto­pa. Stam­be­ni kre­dit bez pra­va re­gre­sa je kre­dit ko­ji duž­ni­ku omo­gu­ću­je da se ri­je­ši du­ga ta­ko što će ban­ci vra­ti­ti stan, tzv. wal­ko­ut iz­nim­no pri­su­tan u Ame­ri­ci.

Ta­kav je kre­dit ve­zan uz ne­kret­ni­nu, a ne uz oso­bu. Rizik ne­utr­ži­vos­ti ne­kret­ni­ne pre­uzi­ma ban­ka. Pos­to­je­ći za­ko­ni već omo­gu­ću­ju uzi­ma­nje “kre­di­ta bez re­gre­sa”, no ni ban­ke ni gra­đa­ni ni­su po­ka­za­li za­ni­ma­nje za ta­kav oblik za­du­že­nja. Kva­ka za ve­ći­nu ovi mo­de­la je što bi tak­vi kre­di­ti u star­tu bi­li skup­lji.

PA­TRIK MACEK/PIXSELL

Vuj­čić, gu­ver­ner HNB-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.