Vi­jes­ti

KRMPOTIĆ NI­JE PRI­JE­TIO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od­lu­kom Žu­pa­nij­skog suda u Za­gre­bu od­bi­je­na je žal­ba tu­ži­telj­stva te je po­t­vr­đe­na pre­su­da iz ruj­na 2015. ko­jom je Goran Krmpotić os­lo­bo­đen op­tuž­be da je pri­je­tio SDPov­cu Igo­ru Dra­go­va­nu. Krmpotić je u vri­je­me na­pi­sa o Dra­go­va­nu bio pot­pred­sjed­ni­ka NOa HRTa.

J. GALOIĆ/PIX

Goran Krmpotić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.