AGEN­CI­JE ZA PLA­ĆA­NJA

ZAVRŠNI IS­PIT

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di us­pješ­no je za­klju­či­la twin­ning pro­jekt u ok­vi­ru pri­la­god­bi za pro­ved­bu no­ve za­jed­nič­ke po­ljo­pri­vred­ne po­li­ti­ke EU u Hr­vat­skoj. Fi­nan­ci­ran je sa 1,7 mi­li­ju­na eura iz pro­gra­ma IPA, od če­ga je EU da­la 95 pos­to nov­ca, a os­ta­tak je iz pro­ra­ču­na RH. Pro­jekt je star­tao u si­ječ­nju 2014. uz ak­tiv­nu pot­po­ru ta­li­jan­skog mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de i nje­go­ve agen­ci­je za pla­ća­nja.

Ti­je­kom 26 mje­se­ci, ko­li­ko je tra­ja­la pro­ved­ba pro­jek­ta, 78 struč­nja­ka iz Ita­li­je, Fran­cu­ske i Polj­ske te­me­ljem svo­jih is­kus­ta­va edu­ci­ra­lo je ti­mo­ve u ko­ji­ma je bi­lo 130 za­pos­le­ni­ka hr­vat­ske Agen­ci­je za pro­ved­bu no­ve agrar­ne po­li­ti­ke EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.