Ha­kom vi­so­kim na­me­ti­ma na SMS po­go­du­je kar­ti­ča­ri­ma i ko­či IT bran­šu

Mla­den Ami­džić, pred­sjed­nik Upra­ve Tri­lixa, tvrt­ke kće­ri iz­voz­ni­ka sof­tve­ra Spa­na ko­ja tra­ži pri­li­ke u fintech in­dus­tri­ji, o SMS pla­ća­nju kao ala­tu za po­ve­ća­nje tu­ris­tič­kih pri­ho­da i ogra­ni­ča­va­ju­ćoj re­gu­la­ti­vi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Ni­je u re­du da se na 100 kn SMS-a mo­ra Ha­ko­mu da­ti 10 kn. Po­ti­ca­njem SMS pla­ća­nja po­ti­če se i do­ma­ća IT in­dus­tri­ja

Za­gre­bač­ki Tri­lix, tvrt­ka kćer naj­ve­ćeg hr­vat­skog iz­voz­ni­ka sof­tve­ra Spa­na, in­ten­ziv­no se ba­ci­la u lov na pri­li­ke u fintech in­dus­tri­ji. Sa Sem­per teh­ni­kom do­go­vo­ri­la je su­rad­nju na SMS pla­ća­nju pra­nja auto­mo­bi­la. No, pla­no­vi tvrt­ke či­ji je su­os­ni­vač i di­rek­tor Mla­den Ami­džić, biv­ši IT di­rek­tor Pli­ve i GBS ITa, mno­go su ve­ći. Tri­lix že­li kroz SMS pla­ća­nja otvo­ri­ti no­ve pri­li­ke za po­ve­ća­nje pri­ho­da hr­vat­skog tu­riz­ma. K to­me, objaš­nja­va Ami­džić, i mobilni operateri do­bit će no­vu pri­li­ku za do­dat­nu za­ra­du od tu­ris­ta. I dok se hr­vat­ski fintech igrač bo­ri ka­ko bi kre­nuo u iz­voz i stvo­rio no­va part­ner­stva nuž­na za pos­lov­ni us­pjeh, na do­ma­ćem te­re­nu na­ila­zi na ne­lo­gič­nu i des­ti­mu­li­ra­ju­ću re­gu­la­ti­vu s pa­ra­fi­skal­nim na­me­tom ko­ja u prak­si tr­žiš­no pre­fe­ri­ra kar­ti­ča­re na­uš­trb ra­zvo­ja do­ma­će vi­so­ko­teh­no­lo­ške in­dus­tri­je.

Ima­te is­kus­tvo s NFC sus­ta­vom pla­ća­nja ko­ji tes­t­no ko­ris­ti Vip­net na svo­jih 800 ko­ris­ni­ka. Za­što on­da SMS že­to­nje­re, od­nos­no SMS pla­ća­nje u auto­pra­oni­ca­ma, nis­te na­pra­vi­li sa­mos­tal­no?

Tri­lix je u Vip­ne­tu na­pra­vio pro­jekt Ven­dix, gdje se mo­bi­te­lom mo­že pla­ća­ti sve. Omo­gu­ću­je da NFC mo­bi­te­lom ku­pi­te ka­vu na auto­ma­tu, pla­ti­te ru­čak u kan­ti­ni, s tim sus­ta­vom ra­di se i kon­tro­la pris­tu­pa, kon­tro­la is­pi­sa. Kad go­vo­ri­mo o sa­mo­pos­luž­nim ure­đa­ji­ma u tom pro­jek­tu, oni ko­ris­te stan­dard­na su­če­lja za spa­ja­nje po­put MDB ICPa ili EVA DTSa. No, SMSže­to­nje­ra tvrt­ke Sem­per teh­ni­ka s auto­ma­tom auto­pra­oni­ce ne ko­mu­ni­ci­ra pre­ko stan­dard­nog su­če­lja već na ra­zi­ni sig­na­la. Dru­gim ri­je­či­ma, nuž­no je ima­ti vr­lo du­bo­ku in­te­gra­ci­ju s pro­izvo­đa­čem, tvrt­kom Adri­atech, s ko­jom mo­že­te bi­ti part­ner ili ne mo­ra­te. Ri­ječ je o to­me da je po­treb­no ra­di­ti rje­še­nja ko­ja gra­de part­ner­ski eko­sus­tav, a ne ona ko­ja is­klju­ču­ju po­ten­ci­jal­ne part­ne­re.

Ako ima­te rje­še­nje ko­je ra­di u Vip­ne­tu, za­što gra­đa­ni već ne mo­gu pla­ća­ti us­lu­ge mo­bi­te­lom? Slič­no se oče­ki­va­lo od HT-a.

Mo­gu, jer ne­ka rje­še­nja su već pos­ta­vi­le ban­ke na tr­ži­šte. No či­nje­ni­ca je da za­sad pla­ća­nje us­lu­ga mo­bi­te­lom ni­je do­seg­nu­lo ši­ri­nu i vo­lu­men ko­ji se oče­ki­vao. Objek­ti­van pro­blem u tr­žiš­no ši­rem ko­ri­šte­nja be­skon­tak­t­nih teh­no­lo­gi­ja je ne­do­volj­no ši­ro­ka pri­hvat­na mre­ža, gdje je tek ne­što vi­še od 30 pos­to svih EFT POS ter­mi­na­la u Hr­vat­skoj os­po­sob­lje­no za be­skon­tak­t­no pla­ća­nje. Dru­ga ve­li­ka za­pre­ka je što mobilni operateri još tra­že od­go­va­ra­ju­ći pos­lov­ni mo­del. Mis­lim da su oba poz­na­ta pro­jek­ta kod mo­bil­nih ope­ra­te­ra tre­nu­tač­no u hi­ber­na­ci­ji što se ti­če ko­mer­ci­ja­li­za­ci­je na tr­ži­štu, no si­gu­ran sam da će se, pro­na­đu li pos­lov­ni mo­del, tr­žiš­na pe­ne­tra­ci­ja ra­pid­no ubr­za­ti.

Tko već ko­ris­ti va­še rje­še­nje?

Part­ner smo SMSže­to­nje­re Sem­per teh­ni­ke, ali ra­di­mo i s Next Bi­ke­om, Cro­atia zdrav­s­tve­nim osi­gu­ra­njem, Ve­le­bit osi­gu­ra­njem, ARZom, itd. Su­če­lje za pla­ća­nje mo­že bi­ti NFC ili pak SMS. U slu­ča­ju SMSa bla­gaj­na is­pi­še kod na ra­ču­nu ko­ji ku­pac po­ša­lje pre­ko SMSa, a ku­pac i tr­go­vac do­bi­ju po­t­vr­du pla­ća­nja. Ko­ris­ni­ku se tro­šak na­pla­ti na ra­ču­nu mo­bil­nog ope­ra­te­ra. Ta­ko se mo­že pla­ća­ti sve, od po­li­ca osi­gu­ra­nja pre­ko ces­ta­ri­ne do kup­nje u tr­go­vi­ni, kru­ha u pe­kar­ni­ci ili ka­ve u ka­fi­ću.

Za­što to ne iz­vo­zi­te u Nje­mač­ku, Fran­cu­sku ili Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju?

Na ža­lost, ne mo­že­mo to za­sad po­nu­di­ti jer operateri ne raz­mje­nju­ju u ro­amin­gu sig­na­li­za­ci­ju SMS po­ru­ka. Rje­še­nje je da ode­mo na ta tr­ži­šta i do­go­vo­ri­mo se za tu us­lu­gu s ta­moš­njim ope­ra­te­ri­ma. U tom smje­ru i ide­mo. Pr­vi test bit će SMSže­to­nje­re u re­gi­ji. Kroz to part­ner­stvo do­go­vo­rit će­mo se s ta­moš­njim ope­ra­te­ri­ma, pa će Hr­va­ti ko­ji idu, pri­mje­ri­ce, na služ­be­ni put u Be­ograd ta­mo pre­ko svog mo­bi­te­la mo­ći pla­ća­ti SMSom pra­nje auto­mo­bi­la i obr­nu­to. To će bi­ti do­bro i za ope­ra­te­re u Hr­vat­skoj i za one u su­sjed­nim dr­ža­va­ma jer će­mo im ta­ko obo­ma po­ve­ća­ti pro­met.

Ho­će­te li mo­ći po­nu­di­ti i stra­nim tu­ris­ti­ma da na hr­vat­skoj oba­li ka­vu u ka­fi­ću, je­lo u res­to­ra­nu i raz­ne za­bav­ne sa­dr­ža­je pla­ća­ju pre­ko mo­bi­te­la?

To je upra­vo ono što že­li­mo. Že­li­mo hr­vat­skom tu­riz­mu i po­sje­ti­te­lji­ma Hr­vat­ske po­nu­di­ti jed­nos­ta­van i naj­kom­for­ni­ji alat po­mo­ću ko­jeg se mo­že po­ve­ća­ti po­troš­nja tu­ris­ta. Svi da­nas sa so­bom uvi­jek i u sva­kom tre­nut­ku no­si­mo mo­bi­tel. Mis­lim da je tak­va us­lu­ga važ­na za ra­zvoj hr­vat­sko­ga tu­riz­ma.

MOBILNI OPERATERI NI­SU ŽE­LJE­LI U OKR­ŠAJ S POS­TO­JE­ĆIM DAVATELJIMA PLATNIH US­LU­GA DOK IM JE IŠ­LO DO­BRO SA SMS-OM, GOVORNIM I PODATKOVNIM US­LU­GA­MA. SAD SU OTVORENIJI ZA AL­TER­NA­TIV­NE IZ­VO­RE PRI­HO­DA

Gdje su za­pre­ke, jer to­ga još ne­ma?

Pre­pre­ke pos­to­je i ni­su pro­blem sa­mo jed­nog su­di­oni­ka u lan­cu, jer su i part­ne­ri u iz­ved­bi ove us­lu­ge, a pri­je sve­ga mobilni operateri, op­te­re­će­ni broj­nim pa­ra­fi­skal­nim na­me­ti­ma. Po­red to­ga ova us­lu­ga je iz­rav­na kon­ku­ren­ci­ja pos­to­je­ćim davateljima platnih us­lu- ga, kar­ti­ča­ri­ma. S dru­ge stra­ne, mobilni operateri ni­su že­lje­li u okr­šaj s pos­to­je­ćim davateljima platnih us­lu­ga dok im je iš­lo do­bro sa SMSom, govornim i podatkovnim us­lu­ga­ma. Či­nje­ni­ca je da su da­nas su otvoreniji za al­ter­na­tiv­ne iz­vo­re pri­ho­da.

Dru­gi pro­blem je što Ha­kom opo­re­zu­je mo­bil­ne us­lu­ge pa ti­me i SMS us­lu­ge ve­li­kim na­me­ti­ma, što je skup­lje ne­go što HNB opo­re­zu­je plat­ne tran­sak­ci­je de­bit­nim i kre­dit­nim kar­ti­ca­ma. Na­dam se da će Ha­kom to pro­mi­je­ni­ti, jer ni­je ure­du da se na 100 ku­na vri­jed­nom SMSu mo­ra Ha­ko­mu da­ti 10 ku­na pa­ra­fi­skal­nog na­me­ta. Tim vi­še što se kroz po­ti­ca­nje SMS pla­ća­nja po­ti­če i ra­zvoj do­ma­će IT in­dus­tri­je.

Tri­lix je hr­vat­ska IT tvrt­ka. Su­ra­đu­je­mo s dru­gim hr­vat­skim IT tvrt­ka­ma ko­je se ba­ve Bulk SMS us­lu­ga­ma i ima­ju sjaj­ne re­zul­ta­te na stra­nim tr­ži­šti­ma. Ta­kav pa­ra­fi­skal­ni na­met tre­ba uki­nu­ti ili nas ba­rem iz­jed­na­či­ti u uvje­ti­ma sa uvje­ti­ma ko­je ima­ju stra­ne kar­ti­čar­ske ku­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.