Ku­pac iz Sin­ga­pu­ra SMS-om bi pla­ćao sve

Mo­že li Tri­lix od SMS pla­ća­nja na­pra­vi­ti glo­bal­ni pro­izvod

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

I te ka­ko, po­seb­no ako na­še do­ma­će tvrt­ke ko­je se ba­ve Bulk SMS us­lu­ga­ma po­ka­žu in­te­res da su­rad­nju ska­li­ra­mo u tom smje­ru. In­te­res za SMS pla­ća­njem već je po­ka­zao ku­pac iz Sin­ga­pu­ra. On bi na­še rje­še­nje pri­mi­je­nio za sve od pla­ća­nja lis­ti­ća za lu­tri­ju pre­ko kup­nje ki­no ka­ra­ta do pla­ća­nja u tr­go­vi­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.