Iz­voz vo­da i da­lje us­pješ­no tu­če uvoz

Kap Hr­va­ti­ma dra­ža vo­da iz sla­vi­ne, s fla­ši­ra­nom na re­pu EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

Hr­vat­ska je u vr­hu svjet­ske lis­te po za­li­ha­ma vo­de, a u Eu­ro­pi je pe­ta, no mo­ra­la bi mno­go ja­če bren­di­ra­ti to svo­je golemo bla­go

Sva­ki Hr­vat go­diš­nje u pro­sje­ku po­pi­je 26 li­ta­ra fla­ši­ra­nih pri­rod­nih mi­ne­ral­nih i iz­vor­skih vo­da, dok Ta­li­ja­ni dr­že vrh ljes­ti­ce s ko­li­či­nom od 176 li­ta­ra po sta­nov­ni­ku, sli­je­de Ni­jem­ci sa 172, dok tre­će mjes­to di­je­le Por­tu­gal­ci i Ma­đa­ri sa po 129 li­ta­ra, ne­ki su od po­da­ta­ka iz­re­če­nih na znans­tve­nos­truč­nom sku­pu odr­ža­nom u po­vo­du Svjet­skog da­na vo­da u or­ga­ni­za­ci­ji Gos­po­dar­sko in­te­res­ne udru­ge pro­izvo­đa­ča pi­ća RH (GIUPP). Ukup­na pro­izvod­nja vo­da u RH u 2015. iz­no­si­la je 374 mi­li­ju­na li­ta­ra, što je nas­pram 2014. rast od osam pos­to. U toj ko­li­či­ni pri­rod­ne mi­ne­ral­ne vo­de ima­le su udjel od 193 mi­li­ju­na li­ta­ra, a pri­rod­ne iz­vor­ske vo­de 181 mi­li­jun li­ta­ra, iz­vi­jes­ti­la je rav­na­te­lji­ca GIUPPa Jas­na Ča­čić.

U svjet­skom vr­hu

Upra­vo je la­ni, mo­tri li se raz­dob­lje od 10 go­di­na, kod iz­vor­skih vo­da do­seg­nut mak­si­mum u pro­izvod­nji, no još zna­čaj­ni­ji je po­da­tak da je u od­no­su na 2005. ta pro­izvod­nja udvos­tru­če­na, rek­la je Ča­čić.

Ti­je­kom 2015. kroz po­troš­nju na do­ma­ćem tr­ži­štu te iz­voz ukup­no je re­ali­zi­ra­no 394 mi­li­ju­na li­ta­ra, što je rast od de­vet pos­to nas­pram učin­ka iz 2014. Na mi­ne­ra­le vo­de od­no­si se glav­ni­na re­ali­za­ci­je, ri­ječ je bi­la o 204 mi­li­ju­na li­ta­ra, a na iz­vor­ske 190 mi­li­ju­na li­ta­ra. “Ra­du­je či­nje­ni­ca da je iz­voz vo­da i da­lje zna­čaj­no ve­ći od uvo­za”, na­gla­si­la je Ča­čić. Ta­ko je kroz iz­voz proš­le go­di­ne pro­da­no ukup­no 87,7 mi­li­ju­na li­ta­ra vo­da, do­mi­ni­ra­le su iz­vor­ske s ko­li­či­nom od 63 mi­li­ju­na li­ta­ra. Is­to­dob­no je uve­ze­no 13,5 mi­li­ju­na li­ta­ra, no ov­dje su do­mi­ni­ra­le mi­ne­ral­ne vo­de sa 12,8 mi­li­ju­na li­ta­ra. Iz­voz bi mo­gao bi­ti i bo­lji da ni­je tro­ško­va tran­s­por­ta: uda­lje­nost od 400 ki­lo­me­ta­ra, na­ime, gor­nja je is­pla­ti­va gra­ni­ca za pla­sman vo­da. Pre­ma ras­po­lo­ži­vim za­li­ha­ma vo­de, RH vi­so­ko ko­ti­ra na lis­ti 188 dr­ža­va, pe­ta je u Eu­ro­pi i 42. u svi­je­tu. No, sta­ve li se za­li­he u omjer s bro­jem sta­nov­ni­ka, re­zul­tat je još bo­lji: po tom kri­te­ri­ju pr­vi smo u Eu­ro­pi i tre­ći u svi­je­tu.

Biz­nis bu­duć­nos­ti

Vo­da bi, s ob­zi­rom na to da je od glo­bal­no ras­po­lo­ži­ve ko­li­či­ne sa­mo tri pos­to za­li­ha slat­ko­vod­no, u bu­duć­nos­ti mo­gla pos­ta­ti biz­nis oko ko­je­ga će se lo­mi­ti kop­lja. Na­ime, od tih tri pos­to za­li­ha ma­nje od je­dan pos­to ko­li­či­na iz pod­zem­nih vo­do­nos­ni­ka ras­po­lo­ži­vo je za upo­ra­bu, a una­trag 50 go­di­na crp­lje­nje vo­de se utros­tru­či­lo.

U ukup­noj po­troš­nji vo­de na glo­bal­noj ra­zi­ni 70 pos­to za­vr­ša­va u po­ljo­pri­vre­di, 20 pos­to u in­dus­tri­ji i 10 pos­to u ku­ćans­tvi­ma. Sa 275 mi­li­ju­na na­vod­nja­va­nih hek­ta­ra da­nas se pro­izve­de oko 40 pos­to hra­ne. Stru­ka pro­cje­nju­je da će već 2050. go­di­ne za pro­izvod­nju hra­ne bi­ti ko­ri­šte­no 50 pos­to vi­še vo­de u od­no­su na ko­li­či­nu ko­ja se da­nas ko­ris­ti.

“Hr­vat­ska mo­ra još vi­še ra­di­ti na bren­di­ra­nju svo­jih pri­rod­nih vo­da, po­se­bi­ce na pri­rod­nim iz­vor­skim vo­da­ma, ko­je su na­ša ve­li­ka spe­ci­fič­nost”, sma­tra Eli­za­be­ta Kos, po­moć­ni­ca mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de. Pod­sje­ti­la je na to ka­ko je da­nas u svi­je­tu oko 1,5 mi­li­jar­di lju­di svo­jim rad­nim mjes­ti­ma (ne)iz­rav­no po­ve­za­no s pro­izvod­njom i/ili upo­ra­bom vo­de, pa je i mo­to ovo­go­diš­njeg svjet­skog da­na vo­da us­mje­ren upra­vo na rad­na mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.