Po­du­zet­ni­ci na big da­ti gra­de kon­ku­rent­nost

Is­tra­ži­va­nje Re­do­vi­to ko­ri­šte­nje big data teh­no­lo­gi­je ključ­no za dvi­je tre­ći­ne ma­lih po­du­zet­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - B. IVEZIĆ

Dvi­je tre­ći­ne ma­lih i sred­njih tvrt­ki u Eu­ro­pi sva­kod­nev­no ko­ri­šte­nje “big data” teh­no­lo­gi­je sma­tra ključ­nim za za­dr­ža­va­nje pos­to­je­ćih i pro­do­bi­ja­nje no­vih kli­je­na­ta, obja­vio je Mi­cro­soft. Kom­pa­ni­ja je na uz­ro­ku od 6200 ma­lih i sred­njih tvrt­ki u 20 ze­ma­lja Eu­ro­pe, me­đu ko­ji­ma ne­ma Hr­vat­ske, ali su bi­li uklju­če­ni po­du­zet­ni­ci iz Slo­ve­ni­je, ti­je­kom si­ječ­nja i ve­lja­če ana­li­zi­ra­la ko­li­ko re­do­vi­to ko­ri­šte­nje ve­li­kih po­da­ta­ka utje­če na kon­ku­rent­nost tih po­du­zet­ni­ka.

Da­vid Smith, pot­pred­sjed­nik Mi­cro­sof­ta za ma­le i sred­nje tvrt­ke, ka­že da je is­tra­ži­va­nje po­ka­za­lo da su oni po­du­zet­ni­ci ko­ji re­do­vi­to ko­ris­te tu teh­no­lo­gi­ju u pred­nos­ti nad svo­jim kon­ku­ten­ti­ma.

“Pra­vil­no ko­ri­šte­nje po­da­ta­ka pos­ta­la je ključ­na pos­lov­na vje­šti­na za ma­la i sred­nja po­du­ze­ća, a us­pješ­na po­du­ze­ća ko­ris­te raz­ne ala­te ka­ko bi pre­ve­la po­dat­ke u smis­le­na obraz­lo­že­nja te ta­ko pre­po- zna­li ko­je ko­ra­ke tre­ba po­du­ze­ti za ve­ći rast”, ka­že Smith.

U is­tra­ži­va­nju se na­vo­di ka­ko 45 pos­to tvrt­ki ko­je ak­tiv­no uprav­lja­ju svo­jim po­da­ci­ma oče­ku­je rast pos­lo­va­nja. Tak­ve tvrt­ke raz­miš­lja­ju o ra­zvo­ju no­vih pro­izvo­da i osva­ja­nju no­vih tr­ži­šta.

Čak 70 pos­to ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka na­vo­di da im je big data teh­no­lo­gi­ja po­ve­ća­la spo­sob­nost ino­vi­ra­nja, a 74 pos­to sma­tra da je una­pri­je­di­la vje­šti­ne za­pos­le­ni­ka.

PD

Mi­cro­soft an­ke­ti­rao 6200 ma­lih tvrt­ki u 20 ze­ma­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.