Ušte­dje­li veliki no­vac Co­ca-Co­li Kon­zu­mu, Kra­šu, čak i Di­na­mu

ESCO mo­del Tvrt­ka Ru­dan fi­nan­ci­ra ener­get­ske pro­jek­te iz bu­du­ćih ušte­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO - DAR­KO BI­ČAK dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Pr­vi pro­jekt Ru­da­nu je bio u bro­do­gra­di­li­štu Ulja­nik, a sa­da su ori­jen­ti­ra­ni na ob­no­vu ve­li­kih bol­ni­ca

Is­tar­ska tvrt­ka Ru­dan iz Žmi­nja je jed­na od onih ko­je su naj­bo­lje is­ko­ris­ti­le pos­lov­nu pri­li­ku zbog ra­zvo­ja sek­to­ra ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti te zad­njih go­di­na bi­lje­ži veliki rast. Sa­mo u 2015. im je pri­hod po­ras­tao 300 pos­to, a ove go­di­ne oče­ku­ju još bo­lju re­ali­za­ci­ju. Na­ime, ka­ko po­jaš­nja­va Gra­ci­ano Ru­dan, di­rek­tor i vlas­nik tvrt­ke, lanj­ski pri­hod im je bio na ra­zi­ni 88 mi­li­ju­na ku­na, uz još 23 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da nji­ho­ve ve­za­ne tvrt­ke, a ove go­di­ne bi Ru­dan tre­bao ima­ti pri­hod od oko 90 mi­li­ju­na ku­na.

“Mo­je pro­cje­ne su kon­zer­va­tiv­ne jer se ne bih že­lio za­no­si­ti ve­li­kim pla­no­vi­ma. Ja sam po­du­zet­nik što zna­či da uoča­vam pri­li­ke na tr­ži­šte te ih po­ku­ša­vam što bo­lje is­ko­ris­ti­ti”, po­jaš­nja­va Ru­dan. Ova pro­jek­tant­ska, gra­đe­vin­ska i ser­vis­na tvrt­ka spe­ci­ja­li­zi­ra­la se za ESCO pro­jek­te, od­nos­no inves­ti­ci­je či­ji po­vrat se fi­nan­ci­ra iz bu­du­ćih ušte­da i, ka­ko ka­že sam Ru­dan, li­der je po tom pi­ta­nju na hr­vat­skom tr­ži­štu. Nji­hov pr­vi pro­jekt je bio na ušte­di vo­de u pul­skom bro­do­gra­di­li­štu Ulja­nik.

“Ka­da smo uoči­li pro­blem i pred­lo­ži­li rje­še­nje, u Ulja­ni­ku su bi­li skep­tič­ni da bi im ula­ga­nje od oko po­la mi­li­ju­na ku­na omo­gu­ći­li vi­še­mi­li­jun­ske ušte­de u na­red­nim go­di­na­ma. Zbog to­ga su pred­lo­ži­li da pro­jekt is­fi­nan­ci­ra­mo mi sa­mi, a da će nam oni pla­ti­ti iz ušte­da, ako one bu­de re­ali­zi­ra­ne. Na­rav­no da su ušte­de bi­le ve­li­ke i da je taj pro­jekt bio veliki us­pjeh za Ulja­nik, ali i za nas”, po­jaš­nja­va Ru­dan. Na­kon to­ga se kre­nu­lo u mno­ge dru­ge pro­jek­te i go­to­vo da u Hr­vat­skoj i ne­ma zna­čaj­ni­je in­dus­trij­ske tvrt­ke u ko­joj ova pro­jek­tant- ska tvrt­ka iz Žmi­nja ni­je ra­di­la. U nji­ho­voj re­fe­rent­noj lis­ti su Po­drav­ka, Fran­ck, Bil­la, Kon­zum, Kraš, Co­caCo­la, a us­pje­li su uše­dje­ti i ve­li­ke ko­li­či­ne vo­de za­gre­bač­kom no­go­met­nom klu­bu Di­na­mo na nji­ho­vom sta­di­onu u Mak­si­mi­ru. Na­kon što su pos­ta­li li­de­ri u ušte­di vo­de, 2015. su kre­nu­li i u ve­li­ke ESCO pro­jek­te u vi­du ob­no­ve kli­nič­ke bol­ni­ce Kri­ži­ne u Spli­tu. Ra­di­lo se o pro­jek­tu te­škom go­to­vo 80 mi­li­ju­na ku­na ko­ji je s 40 pos­to nov­ca po­du­pro i Fond za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost (FZOEU).

Na bol­ni­ci je iz­mi­je­nje­no kro­vi­šte, sto­la­ri­ja, stav­lje­na je no­va fa­sa­da, ugra­đe­na no­va ko­tlov­ni­ca te je bi­lo niz os­ta­lih za­hva­ta. Iako je rok za za­vr­še­tak tog pro­jek­ta bio 18 mje­se­ci, Ru­dan je to sa svo­jim part­ne­ri­ma za­vr­šio za sve­ga de­vet mje­se­ci. Sa­da je tvrt­ka an­ga­ži­ra­na go­to­vo na is­to­vjet­nom pro­jek­tu u Op­ćoj bol­ni­ci Kar­lo­vac, a u pla­nu su im mno­gi dru­gi objek­ti. Gra­ci­ano Ru­dan po­jaš­nja­va da je tre­nut­no u Hr­vat­skoj otvo­re­no na­tje­ča­ja vri­jed­nih 500 mi­li­ju­na ku­na u ESCO pro­jek­ti­ma, no da mno­gi još ni­su za­vr­še­ni jer su na­ru­či­te­lji ima­li pre­ve­li­ke zah­tje­ve ko­je ni­je mo­gu­će re­ali­zi­ra­ti, po po­nu­đe­noj ci­je­ni, pa se na na­tje­ča­je i nit­ko ni­je jav­ljao.

Ova is­tar­ska tvrt­ka je osvo­ji­la hr­vat­sko tr­ži­šte, a sa­da kre­će i u ino­zem­s­tvo, a pr­va na re­du je Sr­bi­ja gdje će im pr­vi kli­jen­ti bi­ti agen­ci­ja UN za ra­zvoj UNDP, s ko­jom su pu­no su­ra­đi­va­li i u Hr­vat­skoj, te Pri­vred­na ko­mo­ra Sr­bi­je. Ru­dan je os­no­van 1994., a od 2000. nji­ho­va je glav­na dje­lat­nost ener­get­ska učin­ko­vi­tost.

DUŠKO MA­RU­ŠIĆ/PIXELL

Gra­ci­ano Ru­dan je tvrt­ku po­kre­nuo 1994., a da­nas za­poš­lja­va 50 rad­ni­ka i ima pri­hod od 100-njak mi­li­ju­na ku­na

PD

Ob­no­va Kli­nič­ke bol­ni­ce Kri­ži­ne vri­jed­na je 80 mil. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.