Bin­go ku­pio Sem­ber­ku za 4,8 mil. kn

Ob­no­va Tr­go­vač­ki la­nac iz Tuz­le naj­av­lju­je po­vra­tak svih rad­ni­ka i po­kre­ta­nje pre­ra­de po­vr­ća

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Tuz­lan­ski tr­go­vač­ki la­nac Bin­go ku­pio je tvornicu su­še­nog po­vr­ća, za­či­na i lje­ko­vi­tog bi­lja Sem­ber­ka Ja­nja u ste­ča­ju za 1,2 mi­li­ju­na ma­ra­ka (oko 4,8 mil. ku­na). Goran Mar­ko­vić, ste­čaj­ni upra­vi­telj Sem­ber­ke, re­kao je da je od tri pris­ti­gle po­nu­de za kup­nju Sem­ber­ke po­nu­da Bin­ga bi­la naj­bo­lja.

Glas­no­go­vor­ni­ca Bin­ga Ta­tja­na Pa­uno­ski iz­ja­vi­la je da to ni­je pr­va tvor­ni­ca ko­ju je ku­pio tuz­lan­ski tr­go­vač­ki la­nac.

“Po­tru­dit će­mo se da vra­ti­mo sve rad­ni­ke na po­sao i da tvor­ni­ca poč­ne što pri­je s pre­ra­dom po­vr­ća u pos­to­je­ćim ka­pa­ci­te­ti­ma. Pla­ni­ra­no je i pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta. Ovo ni­je je­di­no ula­ga­nje Bin­ga u Sem­be­ri­ji. Or­ga­ni­zi­rat će­mo ot­kup po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da i cilj nam je da se ova re­gi­ja br­že ra­zvi­ja“, rek­la je Ta­tja­na Pa­uno­ski.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, Bin­go će nas­to­ja­ti is­pu­ni­ti sve uvje­te s na­tje­ča­ja, me­đu ko­ji­ma je i da se u slje­de­ćih pet go­di­na za­dr­ži dje­lat­nost ko­jom se ba­vi tvor­ni­ca.

“Ku­pi­li smo i Corn Flips Ma­je­vi­ca iz Sre­bre­ni­ka u ste­ča­ju, i Bin­go je sa­da ve­ćin­ski vlas­nik. Tvor­ni­ca od­lič­no ra­di i svo­je pro­izvo­de pla­si­ra di­ljem BiH. Izvo­zi­mo i u su­sjed­ne dr­ža­ve, a oče­ku­je­mo da se i Sem­ber­ka sa svo­jim pro­izvo­di­ma po­nov­no vra­ti na tr­ži­šte re­gi­je“, do­da­la je Pa­uno­ski.

Goran Mar­ko­vić je objas­nio da je ste­čaj u Sem­ber­ki otvo­ren 2013. go­di­ne, te da će Hypo ban­ka iz Mos­ta­ra, ko­ja je sa Sem­ber­kom do­bi­la sud­ski spor na iz­nos od 8,6 mi­li­ju­na KM, pre­uze­ti cje­lo­ku­pan iz­nos od 1,2 mi­li­ju­na KM od Bin­ga, ko­li­ko je pla­tio tu tvornicu. Vri­jed­nost imo­vi­ne Sem­ber­ke pro­ci­je­nje­na je na 2,5 mi­li­ju­na KM, a du­gu­je oko 12 mi­li­ju­na KM.

PD

Bin­go pla­ni­ra i pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta u Sem­ber­ki

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.