MINECO U SR­BI­JI OTVA­RA RUDNIK OLO­VA I CIN­KA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Bri­tan­ska kom­pa­ni­ja Mineco naj­a­vi­la je otva­ra­nje no­vog rud­ni­ka olo­va i cin­ka u Sr­bi­ji, kod Bo­si­le­gra­da. “Po­čet­na is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da pos­to­ji do­volj­na ko­li­či­na ru­de za otva­ra­nje rud­ni­ka Bo­sil – Me­tal. U ela­bo­ra­tu smo na­ve­li oko 1,700.000 to­na do­ka­za­ne ru­de. Nak­nad­no smo ut­vr­di­li da su re­zer­ve oko tri mi­li­ju­na to­na ru­de”, re­kao je di­rek­tor Mi­ne­ca Bo­jan Po­po­vić, do­da­ju­ći da će Bo­silMe­tal bi­ti je­dan od vo­de­ćih rud­ni­ka olo­va i cin­ka u Sr­bi­ji. Otva­ra­nje rud­ni­ka pla­ni­ra­no je za 2018.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.