CELJSKE MESNINE ULA­ŽU 11 MI­LI­JU­NA EURA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Gru­pa­ci­ja Celjske mesnine ove go­di­ne u pro­ši­re­nje i mo­der­ni­za­ci­ju pro­izvod­nje inves­ti­ra 11 mi­li­ju­na eura, re­kao je za Fi­nan­ce di­rek­tor te tvrt­ke Izi­dor Kri­vec. “Ula­že­mo u no­ve ka­pa­ci­te­te i teh­no­lo­ška rje­še­nja, a po­ve­ćat će­mo pro­izvod­nju pr­šu­ta, svje­žeg i pre­ra­đe­nog me­sa”, ka­zao je čel­nik tvrt­ke ko­ja dr­ži pe­ti­nu slo­ven­skog tr­ži­šta mes­nih pre­ra­đe­vi­na i naj­ve­ći je slo­ven­ski pre­ra­đi­vač crvenog me­sa. Tvrt­ka ko­ja naj­vi­še iz­vo­zi u Hr­vat­sku, Sr­bi­ju i Aus­tri­ju la­ni je ima­la 90 mi­li­ju­na eura kon­so­li­di­ra­nih pri­ho­da i 4 mi­li­ju­na eura do­bi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.