Jef­ti­ne ru­ske La­de pre­pla­vit će sr­p­sko tr­ži­šte

Ve­za­na tr­go­vi­na Ka­da u svib­nju u Ru­si­ju iz Sr­bi­je kre­ne bes­ca­rin­ski kon­tin­gent od 10.000 Fi­ata 500L u su­prot­nom prav­cu od­la­zit će ru­ska vo­zi­la

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Iako se po­s­ljed­njih da­na u Sr­bi­ji poz­drav­lja mo­guć­nost bes­ca­rin­skog pla­sma­na sve tri ver­zi­je Fi­ja­ta 500L na tr­ži­šta ze­ma­lja Eu­ro­azij­skog eko­nom­skog sa­ve­za (EES) i tvr­di da će od to­ga ko­rist ima­ti i sr­p­ski po­tro­ša­či jer će mo­ći ku­po­va­ti ru­ska vo­zi­la pod is­tim uvje­ti­ma, bez ca­ri­na od 12,5 pos­to, pa­ž­lji­vi­ja ana­li­za do­vo­di u pi­ta­nje po­čet­no ve­se­lje, pi­še Da­nas.

Na­ime, iz kra­gu­je­vač­ke tvor­ni­ce auto­mo­bi­la bi na tr­ži­šte Ru­si­je, Bje­lo­ru­si­je, Ka­zah­s­ta­na i Ar­me­ni­je od oko 150 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka otiš­lo 10.000 re­la­tiv­no sku­pih Fi­ata 500L, a za­uz­vrat će u Sr­bi­ju, za se­dam mi­li­ju­na po­ten­ci­jal­nih po­tro­ša­ča, pod is­tim pov­la­šte­nim sta­tu­som do­ći jed­nak broj jef­ti­nih ru­skih put­nič­kih, te­ren­skih i te­ret­nih vo­zi­la. Ru­si će, go­to­vo iz­vjes­no, kup­ci­ma u Sr­bi­ji po­nu­di­ti ne­ke od La­di­nih mo­de­la, naj­vje­ro­vat­ni­je Ka­li­nu, ko­ja će bez ca­ri­ne sta­ja­ti do 7000 eura, za­tim Ni­vu, ali i te­ret­nja­ke mar­ke GAZ Ga­ze­la next.

S dru­ge stra­ne, kra­gu­je­vač­ka tvor­ni­ca s Fi­atom 500L ne zna tko će i pod ko­ji­ma uvje­ti­ma pro­da­va­ti taj auto­mo­bil i re­zerv­ne di­je­lo­ve u ze­ma­lja­ma Eu­ro­azij­skog eko­dus­tri­ji, nom­skog sa­ve­za, gde su no­vi­ji Fi­ato­vi mo­de­li pri­lič­no ne­poz­na­ta vo­zi­la.

Zem­lje EESa go­to­vo na­glo su odus­ta­le od stro­ge za­šti­te svo­jih auto­mo­bil­skih in­dus­tri­ja, a je­dan od važ­ni­jih uzroka je to što se naj­ve­ća ru­ska auto­mo­bil­ska kom­pa­ni­ja Av­toVaz, od 2013. u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu gru­pe Re­na­ul­tNi­ssan, naš­la pred ste­ča­jem. Ne­to gu­bi­tak Av­toVa­za 2015. go­di­ne iz­no­sio je 847 mi­li­ju­na eura.

Da bi iz­a­šao iz te si­tu­aci­je, Va­zu su nuž­na no­va tr­ži­šta, a jed­no će mu po­nu­di­ti vla­da Sr­bi­je, na­vo­di Da­nas. S ob­zi­rom na oče­ki­va­nu ci­je­nu La­de Ka­li­ne od oko 7000 eura mo­že bi­ti ugro­že­na pro­da­ja Fi­ata 500L, ali i os­ta­lih inozemnih auto­mo­bi­la ko­ji ni­su u pov­la­šte­nom sta­tu­su.

PD

U Sr­bi­ju sti­žu La­da Ka­li­na po 7000 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.