Bang & Oluf­sen pre­la­zi u ki­ne­ske ru­ke

Naš­li kup­ca Dan­skog pro­izvo­đa­ča sku­pe po­tro­šač­ke elek­tro­ni­ke ku­pu­je do­sa­daš­nji part­ner

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Dan­ski pro­izvo­đač po­tro­šač­ke elek­tro­ni­ke ču­ven po ose­buj­nom di­zaj­nu i pa­pre­nim ci­je­na­ma, Bang & Oluf­sen, opet je me­ta pre­uzi­ma­nja, ovo­ga pu­ta od ki­ne­skog po­nu­đa­ča. Kom­pa­ni­ja Spar­k­le Roll Gro­up obja­vi­la je u uto­rak ka­ko je u pre­go­vo­ri­ma s pred­stav­ni­ci­ma Bang & Oluf­se­na oko mo­gu­ćeg pre­uzi­ma­nja.

Još ne­ko­li­ko ele­me­na­ta tre­ba bi­ti ri­je­še­no, sto­ji u pri­op­će­nju ki­ne­ske kom­pa­ni­je, pre­no­si Blo­om­berg. Me­đu­tim, ci­je­na u po­nu­di tre­ba bi­ti “ra­zum­na” i odra­ža­va­ti “zna­čaj­nu ne­si­gur­nost na tr­ži­štu te po­tre­bu inves­ti­ra­nja za dalj­nji rast i ra­zvoj”. Bi­lo kak­vi fi­nan­cij­ski de­ta­lji za sa­da su ne­poz­na­ti.

Obja­vom pri­op­će­nja di­oni­ce Bang & Oluf­se­na na bur­zi u Ko­pen­ha­ge­nu sko­či­le su u uto­rak pri­je­pod­ne go­to­vo če­ti­ri pos­to na 71 kru­nu. U do­sa­daš­njem di­je­lu go­di­ne di­oni­ca je u mi­nu­su od 14 pos­to. Ina­če, vo ni­je pr­vi pu­ta da Bang & Oluf­sen či­ji te­le­vi­zo­ri do­se­žu ci­je­nu od 8000 do­la­ra priv­la­či po­ten­ci­jal­ne kup­ce. Kra­jem stu­de­nog proš­le go­di­ne kom­pa­ni­ja je obja­vi­la da je u raz­go­vo­ru s po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma što je iz­a­zva­lo skok di­oni­ce za pre­ko 30 pos­to.

Ina­če, Bang & Oluf­sen su­ra­đu­je sa Spar­k­le­om od 2012. ka­ko bi oja­čao pro­da­ju u Ki­ni. Proš­lo­ga je tjed­na kom­pa­ni­ja obja­vi­la ka­ko će za pro­izvod­nju te­le­vi­zo­ra an­ga­ži­ra­ti ko­rej­ski LG Elec­tro­nics. Kom­pa­ni­ja bi­lje­ži i pad pro­da­je hi­fi sus­ta­va zbog us­po­na glaz­be­nog stre­amin­ga.

PD

Ci­je­na još ni­je poz­na­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.