EKO­NO­MI­JA EUROZONE OPET ZNATNIJE OŽIVJELA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Gos­po­dar­ski rast u euro­zo­ni bla­go je ubr­zao na kra­ju pr­vog ovo­go­diš­njeg tro­mje­se­čja, pre­dvo­đen us­luž­nim sek­to­rom. In­deks me­na­dže­ra na­ba­ve (PMI) za pri­vat­ni sek­tor eurozone po­ras­tao je u ožuj­ku na naj­vi­šu ra­zi­nu u tri mje­se­ca, od 53,7 bo­do­va. U ve­lja­či iz­no­sio je 53 bo­da, po­ka­zu­je mje­seč­no iz­vješ­će lon­don­ske tvrt­ke za pri­kup­lja­nje i obra­du eko­nom­skih po­da­ta­ka Mar­kit. Pro­izvod­ni sek­tor po­no­vo je bio sla­bi­ji, iako je ta­ko­đer za­bi­lje­žio bla­go ubr­za­nje ak­tiv­nos­ti i po­ja­ča­ni pri­ljev no­vih na­rudž­bi. Me­đu vo­de­ćim je gos­po­dar­stvi­ma eurozone Nje­mač­ka po­no­vo za­bi­lje­ži­la sna­žan rast. U Fran­cu­skoj su pak ak­tiv­nos­ti po­no­vo po­ras­le, na­kon pa­da u pret­h­do­nom mje­se­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.