NE UZ­BU­ĐU­JE SAMSUNG PRE­UZI­MA­NJE SHARPA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ko­rej­ski Samsung ne oče­ku­je bit­ne pro­mje­ne u pro­izvod­nji svo­jih te­le­vi­zo­ra na­kon što je taj­van­ski Foxconn naj­a­vio pre­uzi­ma­nje po­sr­nu­log ja­pan­skog di­va Sharp. Kim Hyun-suk, di­rek­tor pro­izvod­nje te­le­vi­zo­ra u Samsung Elec­tro­nic­su ka­zao je no­vi­na­ri­ma u uto­rak da je ko­rej­ska kom­pa­ni­ja vo­de­ći ku­pac pa­ne­la iz tvor­ni­ce Sak­kai - za­jed­nič­kog ula­ga­nja Sharpa i Foxcon­na. “Na­rav­no, te­ško je pre­dvi­dje­ti bu­duć­nost, ali ne oče­ku­jem bi­lo kak­ve pro­mje­ne u na­šem pos­lo­va­nju”, iz­ja­vio je Hyun-suk.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.