Tho­mas Co­ok osje­ća po­s­lje­di­ce te­ro­riz­ma

Pla­hi tu­ris­ti Pro­da­no sve­ga 40 pos­to ljet­nih aran­žma­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

U bri­tan­skoj tu­ris­tič­koj kom­pa­ni­ji is­ti­ču ka­ko kup­ci sve vi­še od­ga­đa­ju od­lu­ku o lje­to­va­nju i iz­bje­ga­va­ju pro­ble­ma­tič­ne toč­ke

Bri­tan­ska tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja Tho­mas Co­ok iz­vi­jes­ti­la je u uto­rak da i u pred­sto­je­ćem raz­dob­lju oče­ku­je “nes­ta­bil­no tr­žiš­no okru­že­nje”, pre­dvi­đa­ju­ći da će kli­jen­ti nas­to­ja­ti iz­bje­ći po­ten­ci­jal­ne pro­ble­ma­tič­ne toč­ke i da će im tre­ba­ti vi­še vre­me­na za od­lu­ku o mjes­tu za od­mor.

U skla­du s oče­ki­va­nji­ma

Zim­ska je se­zo­na po nji­ho­vom pre­li­mi­nar­nom iz­vješ­ću za­vr­ši­la u skla­du s oče­ki­va­nji­ma, uz pro­da­nih 90 pos­to aran­žma­na, što je dva pos­to ma­nje ne­go u is­tom raz­dob­lju 2015. go­di­ne. Pro­sječ­ne su ci­je­ne vi­še dva pos­to dok su ukup­ne re­zer­va­ci­je sma­nje­ne za tri pos­to u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je, na­vo­de u Tho­mas Co­oku.

Za ovo­go­diš­nju ljet­nu se­zo­nu pro­da­no je sve­ga 40 pos­to pro­gra­ma, “uz ma­nji broj re­zer­va­ci­ja ne­go proš­le go­di­ne bu­du­ći da smo po­no­vo da­li pri­ori­tet mar­ža­ma u od­no­su na obu­jam pro­da­je”, na­po­mi­nju u bri­tan­skom ope­ra­to­ru. Po­ja­ča­na je po­traž­nja za špa­njol­skim odre­di­šti­ma, na­kon što su “pra­vo­dob­no po­du­ze­te mje­re” i le­to­vi pre­us­mje­re­ni iz Tur­ske, Tu­ni­sa i Egip­ta, is­ti­ču u Tho­mas Co­oku. Do­da­ju i da su pro­da­li vi­še pu­to­va­nja na uda­lje­ne des­ti­na­ci­je, kao što su Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve i Ku­ba.

Oče­ku­ju da će os­tva­ri­ti bo­lje pos­lov­ne re­zul­ta­te no što su pla­ni­ra­li, una­toč “nes­ta­bil­nom tr­žiš­nom okru­že­nju”.

I da­lje nes­ta­bil­no okruž­je

“Tho­mas Co­ok i da­lje pos­lu­je u nes­ta­bil­nom tr­žiš­nom okru­že­nju. Zna­mo da kup­ci že­le ići na lje­to­va­nje, ali pri­mje­ću­je­mo da ove go­di­ne ne­ki od­ga­đa­ju od­lu­ku i pro­uča­va­ju po­nu­du”, ka­zao je iz­vr­š­ni di­rek­tor Pe­ter Fan­k­ha­user. Po obja­vi vi­jes­ti u se­ri­ji bri­sel­skih bom­ba­ških na­pa­da di­oni­ca Tho­ma­sa Co­oka pa­la je u uto­rak pet pos­to.

RE­UTERS

Oja­ča­la je po­traž­nja za ku­ban­skim des­ti­na­ci­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.