Spor s dr­ža­vom

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

FBI na­šao 'tre­ću stra­nu'

U bit­ci za in­for­ma­ci­je po­hra­nje­ne na iPho­neu na­pa­da­ča iz San Ber­nar­di­na i Ap­ple­ovih nas­to­ja­nja da za­šti­ti pri­vat­nost ko­ris­ni­ka doš­lo je do obra­ta na­kon što je FBI oba­vi­jes­tio ame­rič­kog fe­de­ral­nog su­ca da je “tre­ća oso­ba” sprem­na al­ter­na­tiv­nom me­to­dom ot­klju­ča­ti spor­ni te­le­fon. To do­vo­di u pi­ta­nje Ap­ple­ove tvrd­nje da su kre­ira­li ne­pro­bo­jan sof­tver što bi u bu­duć­nos­ti mo­glo po­lju­lja­ti po­vje­re­nje ku­pa­ca jer po­da­ci­ma ha­ke­ri, oči­gled­no, mo­gu pris­tu­pi­ti i bez Ap­ple­ova ov­la­šte­nja. Iz­vr­š­ni di­rek­tor Tim Co­ok na pred­stav­lja­nju no­vog iPho­nea SE u po­ne­dje­ljak ni­je pro­pus­tio pri­li­ku za os­vr­ta­njem i na na­ve­de­ni go­ru­ći pro­blem te još jed­nom po­t­vr­dio da će kom­pa­ni­ja us­tra­ja­ti u od­lu­ci da po­dat­ke ko­ris­ni­ka ne di­je­le. “Mo­ra­mo kao na­ci­ja od­lu­či­ti ko­ju će­mo ko­li­či­nu nad­zo­ra nad na­šom pri­vat­noš­ću do­pus­ti­ti vla­di”, ka­že Co­ok. “Ovo je pi­ta­nje ko­je utje­če na sve nas, a mi se tak­ve od­go­vor­nos­ti ne li­bi­mo”, do­dao je pr­vi čo­vjek ame­rič­kog teh­no­lo­škog di­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.