Va­pa­je mljekara vlast mo­ra shva­ti­ti oz­bilj­no, ili će­mo ubr­zo pos­ta­ti pot­pu­no ovis­ni o uvo­zu

Ze­le­ni ku­tak Mje­re Za­us­tav­lja­nje uvo­za mli­ječ­nih pro­izvo­da po dam­pin­škim ci­je­na­ma, ak­ti­vi­ra­nje član­ka 37. iz ugo­vo­ra o pris­tu­pa­nju RH u EU, sma­nji­va­nje sto­pe PDV-a, re­za­nje vi­so­kih tro­ško­va kod fi­nan­ci­ra­nja po­ljo­pri­vre­de, stro­ži nad­zor tr­ži­šta s glav­nim n

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

sva­ka dru­ga li­tra mli­je­ka bi­la iz uvo­za.

Za ilus­tra­ci­ju ago­ni­je u mlje­kar­stvu do­volj­no je tek ne­ko­li­ko broj­ki. U 2004. ot­kup­lje­no je 549 ti­su­ća to­na mli­je­ka. Već 2009. na kri­li­ma no­vih ula­ga­nja os­tva­ren je ot­kup 675 ti­su­ća to­na i os­tao je neo­bo­re­ni re­kord. Kraj 2015. do­nio je ot­kup tek 513 ti­su­ća to­na. S tom ko­li­či­nom na star­tu 2016. vra­ti­li smo se za­pra­vo u da­le­ku 2002. ka­da je ot­kup­lje­no 514 ti­su­ća to­na mli­je­ka.

Ka­ko s PDV-om od 25 pos­to

Za­us­tav­lja­nje uvo­za mli­ječ­nih pro­izvo­da po dam­pin­škim ci­je­na­ma, ak­ti­vi­ra­nje član­ka 37. iz ugo­vo­ra o pris­tu­pa­nju RH u EU, sma­nji­va­nje sto­pe PDVa, re­za­nje vi­so­kih tro­ško­va kod fi­nan­ci­ra­nja po­ljo­pri­vre­de, stro­ži nad­zor tr­ži­šta s glav­nim na­gla­skom na kva­li­te­tu i slje­di­vost pro­izvo­da, ured­na is­pla­ta po­ti­ca­ja uz pro­na­la­zak mo­gu­ćih “skri­ve­nih” pot­po­ra, zah­tje­vi su pro­izvo­đa­ča mli­je­ka nuž­ni za sta­bi­li­za­ci­ju sta­nja u sek­to­ru.

Na po­li­ca­ma tr­go­vi­na mli­je­ko iz uvo­za pro­da­je se po 2,79 ni­je pri­hva­ti­la ini­ci­ja­ti­vu uz ne­su­vis­lo obraz­lo­že­nje “ni­jed­noj čla­ni­ci mje­re ni­su odo­bre­ne pa ne­će ni na­ma.”

Ka­ko s po­ljo­pri­vred­nom pro­izvod­njom bi­ti kon­ku­ren­tan uz PDV od 25 pos­to dok sve čla­ni­ce EU ima­ju me­đus­to­pe od 4 do 10 pos­to. Is­ti pro­ble­mi ve­za­ni su i uz mli­ječ­ni asor­ti­man, kod nas je iz­nim­ka sa­mo svje­že mli­je­ko s PDVom od pet pos­to, os­ta­li asor­ti­man op­te­re­ćen je sa 25 pos­to dok u os­tat­ku EU po­rez na hra­nu iz­no­si iz­me­đu če­ti­ri i 20 pos­to, pro­sječ­no 14 pos­to.

Po­da­tak da li­tra uvoz­nog mli­je­ka na po­li­ca­ma tr­go­vi­na u RH iz­no­si 37 euro­cen­ti ko­li­ko u mno­gim čla­ni­ca­ma EU far­me­ri do­bi­ju za li­tru si­ro­vog mli­je­ka u ot­ku­pu već du­go zvo­ni na uz­bu­nu, a mje­ro­dav­ni šu­te. Što ra­de na­še in­s­pek­ci­je, je li ijed­na ika­da pro­ve­la nad­zor kva­li­te­te, za­va­pi­li su u Sa­bo­ru mlje­ka­ri, no od­go­vor ni ovaj pu­ta ni­su do­bi­li. Sto­ga po­nov­no tra­že dek­la­ri­ra­nje pro­izvo­da, do­kaz slje­di­vos­ti ka­ko bi kup­ci zna­li što ku­pu­ju. Tra­že i ak­ti­vi­ra­nje in­s­pek­ci­ja ko­je bi pro­vo­di­le “po­zi­tiv­nu dis­kri­mi­na­ci­ju pre­ma hr­vat­skim pro­izvo­di­ma” ka­ko to ra­de go­to­vo sve čla­ni­ce EU.

Vla­da­ju­će su pro­zva­li i zbog ne­vi­đe­ne li­be­ra­li­za­ci­je tr­ži­šta ma­lo­pro­da­je. Nit­ko kao Hr­vat­ska ni­je do­pus­tio da po­li­ce stra­nih tr­go­va­ca pos­ta­nu iz­voz­ni ka­na­li za vi­ško­ve nas­ta­le ra­di ru­skog em­bar­ga pa dam­pin­škim ci­je­na­ma već tre­ću go­di­nu ste­žu obruč i gu­ra­ju u pro­past hr­vat­ske tvrt­ke.

Za­ki­nu­ti far­me­ri

Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de, kon­kret­no tim biv­šeg mi­nis­tra Ti­ho­mi­ra Ja­ko­vi­ne, far­me­ri su za­su­li kri­ti­ka­ma ra­di ne­uvr­šta­va­nja mje­re o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja u ru­ral­ni pro­gram zbog če­ga su ov­daš­nji far­me­ri s pro­sječ­no 14 mli­ječ­nih kra­va os­ta­li go­diš­nje za­ki­nu­ti za po 7000 eura.

Ni­su za­do­volj­ni ni mo­de­lom ras­po­dje­le dr­žav­nog zem­lji­šta, tra­že reviziju. Pri­vat­ni­ku sku­po pla­ćam za­kup, a on kao vlas­nik zem­lji­šta još do­bi­je i dr­žav­ni po­ti­caj ko­ji je la­ni po hek­ta­ru bio 2300 ku­na, ilus­tri­rao je sta­nje na te­re­nu je­dan far­mer. Mlje­ka­ri zah­ti­je­va­ju pro­ved­bu EU mli­ječ­nog pa­ke­ta ko­ji je od 28 čla­ni­ca sa­mo u RH mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru te usva­ja­nje ko­dek­sa do­bre pos­lov­ne prak­se ka­ko se vi­še ne bi re­pri­zi­ra­le si­tu­aci­je da ot­kup­lji­vač sa za­dr­škom od 30 ili 60 da­na jed­nos­tra­no sre­že ci­je­nu mli­je­ka.

Potpore u trav­nju

Iz­re­če­no je u pe­tak obi­lje kri­ti­ke, ali i mo­gu­ćih rje­še­nja. No, po­seb­no zna­ko­vi­ta je či­nje­ni­ca da za sto­lom ni­je bi­lo onih ko­ji su eti­ke­ti­ra­ni kao uz­roč­ni­ci pro­ble­ma, pred­stav­ni­ka tvrt­ki ko­je se ba­ve ot­ku­pom mli­je­ka i tr­go­va­ca.

Pred mi­nis­trom i nje­go­vim ti­mom nas­la­ga­no je golemo bre­me, trebat će mu ne sa­mo vo­lje i že­lje već i odvaž­nos­ti da raz­ri­je­ši akut­no sta­nje u mlje­kar­stvu. Kre­nuo je so­lid­no, naj­a­vio je is­pla­tu pot­po­ra i to ne u lip­nju ka­ko je zbo­rio mi­nu­lih da­na već po­čet­kom trav­nja, a ko­deks do­bre pos­lov­ne prak­se u rad­noj je ver­zi­ji, us­t­vr­dio je u pe­tak Ro­mić. Br­zo će se po­ka­za­ti je li mis­lio oz­bilj­no.

bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.