Na­kon 120 pro­je­ka­ta, la­bin­ski kre­ativ­ci ci­lja­ju na stra­nu sce­nu

Di­gi­tal­ni mar­ke­ting Lloyds De­sign Stu­dio iz La­bi­na mla­da je tvrt­ka ve­li­kih pla­no­va

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Pro­izvod ko­ji do­đe iz Lloyds ko­lek­ti­va re­zul­tat je os­la­nja­nja na sve re­le­vant­ne di­gi­tal­ne plat­for­me, ka­že Do­ma­goj Os­to­vić

Is­tar­ska se re­gi­ja već ne­ko­li­ko pu­ta po­ka­za­la vr­lo pro­pul­ziv­nom sre­di­nom ko­ja obi­lu­je po­zi­tiv­nim po­du­zet­nič­kim pri­ča­ma. Jed­na od tak­vih je i ona tvrt­ke Lloyds De­sign Stu­dio iz La­bi­na, ko­ja se us­pi­nje u svi­je­tu di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga. Nji­ho­va je pre­či­ca do us­pje­ha či­nje­ni­ca da su na vri­je­me uvi­dje­li da in­ter­net da­nas vi­še ni­je luk­suz već sas­tav­ni i ne­za­obi­laz­ni dio sva­kog pos­lo­va­nja i glav­no obi­ljež­je vre­me­na u ko­jem ži­vi­mo.

Do­ma­goj Os­to­vić, vlas­nik tvrt­ke za gra­fič­ki di­zajn i iz­ra­du web stra­ni­ca Lloyd, odav­no je, ka­že, svjes­tan je da vi­še ne­ma oz­bilj­nog pos­lo­va­nja bez do­bre web stra­ni­ce. Nje­go­va pos­lov­na pri­ča za­po­če­la je pri­je vi­še od tri go­di­ne, dok da­nas, usu­sret če­t­vr­tom ro­đen­da­nu, naj­av­lju­ju da­lji­ni ra­zvoj i pro­boj na ino­zem­na tr­ži­šta u ne ta­ko da­le­koj bu­duć­nos­ti. Nji­ho­ve us­lu­ge, ka­že, tra­ži sve ve­ći broj lju­di jer, u re­la­tiv­no ma­lo vre­me­na, Lloyds De­sign Stu­dio je re­ali­zi­rao ukup­no 120 pro­je­ka­ta za vi­še od 60 kli­je­na­ta. De­ta­ljan i us­tra­jan pris­tup pos­lu u ko­jem se bri­nu o sva­koj i naj­ma­njoj sit­ni­ci, po­ka­za­lo se, ključ je us­pje­ha, re­či će mla­di La­bi­nja­ni.

Po­če­li u so­bi od 8 kva­dra­ta

Na pos­lov­ni put Do­ma­goj Os­to­vić kre­nuo je sa­mos­tal­no, dok su mu vje­tar u le­đa osi­gu­ra­li dr­žav­ni poticaji za sa­mo­za­poš­lja­va­nje.

“Upra­vo smo do­vr­ši­li naš 120. web, no tek zad­njih de­se­tak pro­je­ka­ta su pos­lo­vi one ra­zi­ne ko­ja mi je bi­la cilj još ka­da sam ra­dio iz so­bi­ce od 8 kva­dra­ta i ka­da mi je je­di­na ured­ska opre­ma bi­lo mo­je osob­no ra­ču­na­lo. U vri­je­me os­ni­va­nja Lloyds De­sign stu­di­ja ra­dio sam sve od di­zaj­ni­ra­nja le­ta­ka i pla­ka­ta, pre­ko vo­đe­nja Fa­ce­bo­ok stra­ni­ca do iz­ra­de we­ba na Jo­omla plat­for­mi”, opi­sao je Os­to­vić svo­je skrom­ne po­čet­ke. Da je iz­a­brao do­bar put svje­do­či či­nje­ni­ca da nje­go­va rad­na oko­li­na sa­da po­dra­zu­mi­je­va su­vre­me­ni ured­ski pros­tor od 100m2 u la­bin­skom sta­rom gra­du te da se na­la­zi na če­lu vo­đa je sed­me­ro­čla­nog ti­ma mla­dih IT struč­nja­ka.

“U 2016. go­di­nu kre­nu­li smo iz no­vog pros­to­ra, sa ša­ro­li­kom eki­pom sa­či­nje­nom od dva fron­tend web de­ve­lo­pe­ra, UX di­zaj­ne­ra, dva PHP i Djan­go pro­gra­me­ra, copywri­te­ra i gra­fič­ke

PD

Do­ma­goj Os­to­vić, os­ni­vač tvrt­ke Lloyds De­sign Stu­dio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.