Oprah mi­je­nja smjer svo­je OWN te­le­vi­zi­je

Po­tuk­la kon­ku­ren­te Na kri­li­ma sve ve­će gle­da­nos­ti že­li se od­mak­nu­ti od talk showo­va i fo­ku­si­ra­ti na se­ri­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARTA DUIĆ

Slav­na Oprah Win­frey se­ri­jom Qu­een Su­gar ci­lja na još ši­ru pu­bli­ku i ve­ći po­rast iona­ko za­vid­ne gle­da­nos­ti

Uda­naš­nje vri­je­me ka­da su ka­bel­ske TV mre­že su­oče­ne s pri­tis­ci­ma zbog us­po­na kon­ku­rent­skih web vi­deo ka­na­la, i ka­da sa­dr­ža­jem mo- raju oprav­da­ti ra­ču­ne ko­ji sti­žu na adre­se ko­ris­ni­ka te­le­vi­zij­ska iko­na Oprah Win­frey od­lu­či­la je pres­ta­ti “pli­va­ti” sa­mo talk show vo­da­ma i pro­mi­je­ni­ti smjer svog OWN ka­na­la.

Taj ka­bel­ski ka­nal nas­tao kao za­jed­nič­ki pro­jekt nje i Dis­co­very Com­mu­ni­ca­ti­ons In­ca, a či­ja je us­pješ­nost iz­gra­đe­na na upra­vo po­pu­lar­nos­ti talk showo­va, usko­ro kre­će s pro­jek­tom Qu­een Su­gar, igra­nom se­ri­jom o maj­ci i kće­ri ko­je na­pu­šta­ju Los Angeles. On ujed­no pred­stav­lja tran­sfor­ma­ci­ju OWNa i na­pu­šta­nje mo­de­la ko­jeg je sli- je­dio po­s­ljed­njih go­di­na. Pre­ma po­da­ci­ma Dis­co­veryja, OWN je oci­je­njen kao naj­bo­lja ka­bel­ska mre­ža me­đu Afro­ame­ri­kan­ka­ma i ušao je u top 20 ka­na­la za že­ne, a ovim pro­jek­tom ci­lja­ju na još ši­ru pu­bli­ku i ve­ći po­rast gle­da­nos­ti. Uz to, pro­sječ­na gle­da­nost OWNa u “pri­me ti­meu” po­ras­la je za oko 30% u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne te su u 2015. ima­li 537.000 gle­da­te­lja dok su os­ta­le mre­že u is­tom raz­dob­lju pre­tr­pje­le pad gle­da­nos­ti. Upra­vo za­hva­lju­ju­ći gle­da­nos­ti i po­ras­tu pri­ho­da od ogla­sa, OWN star­ta sa se­ri­jom Qu­een Su­gar za ko­ju vje­ru­ju da će bi­ti hit.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.