Exit i Vi­ber po­kre­nu­li glo­bal­ni na­tje­čaj za di­zajn stic­ke­ra

Pri­li­ka za kre­ativ­ce i lju­bi­te­lje glaz­be

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fes­ti­val

Exit i Vi­ber, apli­ka­ci­ja za raz­mje­nu po­ru­ka s vi­še od 711 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka ši­rom svi­je­ta, otvo­ri­li su za­jed­nič­ki me­đu­na­rod­ni na­tje­ča­ja za di­zajn stic­ke­ra “Mo­ja Exit Avan­tu­ra”. Cilj pro­jek­ta je in­s­pi­ri­ra­ti kre­ativ­ne umo­ve iz ci­je­log svi­je­ta da iz­ra­ze vi­đe­nje Exit “avan­tu­re” i nje­zi­nih vri­jed­nos­ti, kao i fes­ti­val­skog na­či­na ži­vo­ta i to u for­mi Vi­ber stic­ke­ra ko­ji će se ko­ris­ti­ti u cha­to­vi­ma 365 da­na go­diš­nje.

Na­tje­ca­nje će nad­gle­da­ti or­ga­ni­za­ci­ja Ta­len­t­ho­use, ko­ja umjet­ni­ci­ma iz ci­je­log svi­je­ta pru­ža di­rek­tan pris­tup kre­ativ­nom sa­dr­ža­ju vo­de­ćih rob­nih mar­ki, agen­ci­ja i pop iko­na. Je­dan sret­ni umjet­nik, oda­bran od stra­ne služ­be­nog ži­ri­ja, do­bit će na­gra­du u iz­no­su od 3000 do­la­ra, dok će po­bjed­nič­ki di­zajn bi­ti pre­tvo­ren u stic­ker pa­ket na Vi­be­ru.

Ži­ri će iz­a­bra­ti i če­ti­ri is­tak­nu­ta umjet­ni­ka ko­ji će osvo­ji­ti po 500 do­la­ra, a svi po­bjed­ni­ci do­bi­va­ju i ulaz­ni­ce za Exit Avan­tu­ru, a po­bjed­nik na­tje­ča­ja će bi­ti po­zvan da po­sje­ti i do­ži­vi Exit Avan­tu­ru za­jed­no s os­ta­lim čla­no­vi­ma svog kre­ativ­nog ti­ma, uz VIP pris­tup bac­k­s­ta­geu.

Exit je u us­po­red­bi s os­ta­lim ve­li­kim fes­ti­va­li­ma je­dins­tven u po­gle­du po­vi­jes­ti, raz­no­li­kos­ti glaz­be i druš­tve­nog ak­ti­viz­ma, ka­žu or­ga­ni­za­to­ri. “Po­ti­čem vas da pre­to­či­te ma­gi­ju Exit Avan­tu­re, ka­ko Exi­ta, ta­ko i Sea Dan­ce fes­ti­va­la, u ša­re­ne i za­nim­lji­ve Vi­ber stic­ke­re˝, na­gla­sio je Du­šan Ko­va­če­vić, os­ni­vač fes­ti­va­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.